top of page
Sök

Om rapporteringen från IPCC och SVT

Nedan text är hämtad från mitt appendix, punkt 1, till Granskningsnämnden.


Vilka är de mest centrala punkterna för hur temperaturen kommer att utvecklas under innevarande sekel enligt IPCCs senaste vetenskapliga rapport, AR6?

Enligt förra rapporten, AR5, var världen på väg mot det extrema scenariot RCP8.5. Detta scenario definierades av IPCC som ett ”referensscenario” och det användes av SMHI för beräkningar av exempelvis havsnivåhöjningar i Skåne. RCP8,5 förutsätter exempelvis att bilar ska drivas på flytande kol eftersom en brist på olja förväntas bli stor i detta scenario. Koldioxidanvändningen per person i världen förväntas öka mycket kraftigt fram till 2100, bilaga 13, och vindkraften finns inte ens med i energimixen.


I den senaste rapportomgången anses inte detta extrema scenario troligt längre med motiveringen som framgår av bilaga 9.

Enligt AR6 följer världen nu scenario SSP2-4.5 (bilaga 12) med en uppvärmning på 2,7 grader till år 2100. Temperaturökningen från i dag beräknas alltså bli 1,5 grader. Enligt IPCC har temperaturen ökat med 0,8–1,3 grader från förindustriell tid som definieras som perioden 1850–1900. I AR6 framgår att översvämningar och torka kommer att fortsätta öka i samma takt som de ökat sedan förindustriell tid. Man kan se i statistiken hos FAO (Food an Agriculture Administration) att avkastningen per hektar har ökat kontinuerligt och kraftigt med den klimatförändring som hittills har skett och det finns inga skäl att tro att ytterligare lika mycket förändring i samma riktning och samma takt skulle vara till nackdel globalt sett. Ref: Food and Agriculture Organization of the United Nations, chart Cerials allocated to food animal feed and fuel and chart Cerial Yield. Bilaga 14 och 15.


Klimatextremister och klimatalarmister (se innebördsbestämning under punkt 2 nedan) hävdar likväl att katastrofen redan är här, helt utan stöd från IPCCs vetenskapliga rapportering genom AR6.

Idag stiger temperaturen enligt satellitdata, UAH, i en jämn takt med 0,14 grader per decennium. Modellresultaten för år 2100 är mycket osäkra enligt IPCC. För RCP2-4.5, (det scenario som världen enligt IPCC idag följer) ligger den förväntade temperaturökningen till år 2100 på mellan 1,2 och 2,6 grader över medeltemperaturen 1995–2014. Det betyder alltså att temperaturen förväntas stiga med mellan 1,0 och 2,4 grader över dagens temperatur enligt IPCC. Klimatalarmisterna läser 2,4 grader och tolkar det som katastrof utan att beakta framtida teknisk utveckling i både jordbruk och energiproduktion. Priset för solkraft i många länder söder om ekvatorn förväntas fortsätta att sjunka till mycket låga nivåer vilket innebär att den minskning av CO2-utsläpp som enligt SSP2-4.5 inte kommer att börja förrän år 2050 sannolikt kommer att inträffa tidigare. Med tanke på en sådan framtida prisrelation gentemot vårt energisystem, blir det också av yttersta vikt att Sverige har ett effektivt energisystem som inte urholkar konkurrenskraften.


Det finns osäkerheter i modellernas antaganden, vilket få förnekar. Det finns ambitiösa studier som jämför modellresultat med hittills observerade data, t.ex. https://esd.copernicus.org/articles/12/545/2021/ Slutsatsen är att man finner det mest troligt att temperaturen år 2100 blir 2,2 grader över förindustriell tid, dvs 0,2 grader över Parisöverenskommelsens 2-graders mål.


Av vilken anledning avstår SVT och Erika Bjerström att rapportera om vad som står i de vetenskapliga rapporterna från IPCC och som rimligtvis borde vara av stort allmänintresse och viktigt för våra beslutsfattare? Varför är det för SVT mer intressant att agera alarmistiskt, något som inte har stöd i vare sig faktiska mätdata eller vad vetenskapen säger? Man kan också ställa sig frågan: varför är det så viktigt för SVT och Erika Bjerström att söka tysta oss som har kapacitet att förstå vad vetenskapen säger på de mest centrala punkterna för omställningen av samhället. Ett förfarande från SVT och Erika Bjerström som inte bidrar till en allsidig, faktabaserad och opartisk rapportering.


4 333 visningar10 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Det är fult att förtala andra ledamöter via egen okunskap och dessutom allvarligt när detta sker genom ovetenskapliga utsagor. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/ku-anmalan/granskning

Kristofer Ahlström på DN, Emma Frans på SVD och Jessica Wennberg på Västerbottens-Kuriren ondgör sig alla över min oro för att ungdomar, framförallt yngre män, ska vaccineras mot Covid 19 i onödan. Ja

bottom of page