Sök

Om rapporteringen från IPCC och SVT

Nedan text är hämtad från mitt appendix, punkt 1, till Granskningsnämnden.


Vilka är de mest centrala punkterna för hur temperaturen kommer att utvecklas under innevarande sekel enligt IPCCs senaste vetenskapliga rapport, AR6?

Enligt förra rapporten, AR5, var världen på väg mot det extrema scenariot RCP8.5. Detta scenario definierades av IPCC som ett ”referensscenario” och det användes av SMHI för beräkningar av exempelvis havsnivåhöjningar i Skåne. RCP8,5 förutsätter exempelvis att bilar ska drivas på flytande kol eftersom en brist på olja förväntas bli stor i detta scenario. Koldioxidanvändningen per person i världen förväntas öka mycket kraftigt fram till 2100, bilaga 13, och vindkraften finns inte ens med i energimixen.


I den senaste rapportomgången anses inte detta extrema scenario troligt längre med motiveringen som framgår av bilaga 9.

Enligt AR6 följer världen nu scenario SSP2-4.5 (bilaga 12) med en uppvärmning på 2,7 grader till år 2100. Temperaturökningen från i dag beräknas alltså bli 1,5 grader. Enligt IPCC har temperaturen ökat med 0,8–1,3 grader från förindustriell tid som definieras som perioden 1850–1900. I AR6 framgår att översvämningar och torka kommer att fortsätta öka i samma takt som de ökat sedan förindustriell tid. Man kan se i statistiken hos FAO (Food an Agriculture Administration) att avkastning