top of page
Sök

Medieombudsmannens beslut

Dnr MO 21429


ANMÄLAN MOT SVT

Elsa Widding riktade i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) kritik mot ett inslag i Aktuellt som sändes den 14 september 2021. Inslaget hade rubriken SVT har granskat metoderna som används av klimatskeptiker.


Bakgrunden till inslaget var bland annat att IPPC (FN:s klimatpanel) i augusti 2021 publicerat en vetenskaplig sammanställning om tillståndet för klimatet som föranlett kritik från så kallade klimatskeptiker.


Vad mediet publicerade


Inslaget presenterades från studion i huvudsak enligt följande:


Klimatskeptikerna använde underkända artiklar och feltolkade statistik, allt för att så tvivel kring klimatforskarnas varningar. SVT hade granskat metoderna som användes av dem. Efter den senaste IPCC-rapporten, som skärpte tonen i sina varningar, hade skeptikernas kritik varit intensiv. Och det fanns tecken på att deras strategier börjat få fäste. En SOM-undersökning från Göteborgs universitet visade att 6 procent av den svenska befolkningen kunde betecknas som klimatförnekare. Det var en liten men statistiskt säkerställd ökning från året innan. Den gruppen ansåg att det var felaktigt att påstå att klimatförändringarna i huvudsak var orsakade av mänskliga aktiviteter.


I inslaget berättades bland annat om att IPCC släppt sin största vetenskapliga sammanställning någonsin om tillståndet för klimatet. Det sas att en liten men högljudd grupp ansåg att IPCC:s rapport var manipulerad i syfte att lura allmänheten. Olika exempel på kritikers retorik visades.


Den del som berörde anmälaren Elsa Widding började med att reportern berättade att klimatskeptiker använde olika sätt att sprida desinformation, bland annat genom att feltolka rapporter och hänvisa till underkända vetenskapliga rapporter eller vanliga blogginlägg.


Ett klipp visades där ingenjören Elsa Widding kritiserade IPCC:s formuleringar om att det rådde en kris eller katastrof. Reportern berättade att SVT ofta fick uppmaningar från klimatskeptiker att tala med Elsa Widding som spred sitt budskap bland annat via en egen hemsida och en kanal på Youtube. SVT hade gått genom en rad av de påståenden som gjordes i hennes kanal och bett henne förklara dessa. Hennes svar visade att hon inte accepterade den etablerade klimatforskningen.


Ett exempel var att klimatforskarna enligt Widding skulle referera till ett 160 år gammalt experiment om koldioxidens förmåga att absorbera värme. Hon hade ifrågasatt varför inte moderna metoder användes. Reportern sa att detta var falskt och att det fortlöpande forskades om koldioxid i atmosfären, till exempel gjordes 2021 en satellitmätning som visade på ökad växthuseffekt. Vidare sa reportern att Widding nu tillstått att det var felaktigt att det inte gjorts mätningar sedan 1850-talet och att klippet därför tagits bort från Youtube.


Det sas att Elsa Widding flera gånger erbjudits att medverka i inslaget men att hon tackat nej med hänvisning till att hon ”blivit starkt avrådd från att låta sig intervjuas av SVT”. En författare som skrivit en bok om desinformation i klimatdebatten intervjuades också.


Det visades ytterligare exempel på påståenden som ofta fördes fram av klimatskeptiker. Dessa påståenden tillbakavisades av reportern med hänvisningar till forskning och IPCC:s senaste rapport. Efter detta följde en intervju ifrån studion där en docent i vetenskapsstudier vid Chalmers deltog på länk. Utifrån sin roll berättade han om oljebolags sätt att så tvivel om klimatförändringens orsaker och vilka grupper som tagit emot och spritt detta. Han sa bland annat att det förekom en ”klimatförnekelse maskin” i USA.


Anmälan


Inslaget framställde henne på ett felaktigt och djupt kränkande sätt. Det framstod som att hon använde sig av ohederliga metoder och desinformation. Enligt anmälaren gjordes ett flertal felaktiga och vilseledande påståenden ägnade att utsätta henne för andras missaktning.


Hon var civilingenjör från Chalmers och hade ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt energifrågor. Hon hade haft ledande befattningar på bland annat Statkraft SF i Norge, Fortum Oy i Finland, Vattenfall AB i Sverige samt på Regeringskansliet med ansvar för bland annat Vattenfall. Sedan 2014 drev hon ett eget företag med uppdrag som interim chef och rådgivare i energibranschen.


Hon hade sedan länge följt den vetenskapliga utvecklingen och debatten inom klimatområdet och upplevt att diskussionen successivt blivit alltmer begränsad – vissa uppfattningar och påståenden fick inte ifrågasättas.


Hennes intresse för debatten väcktes på allvar när hon insåg hur farligt det var för karriären att vetenskapligt ifrågasätta den ”politiska sanningen” att världen befann sig i en klimatkris. Hon hade skrivit om detta samhällsfenomen i sin bok ”Klimatkarusellen, vilka frågor kan besvaras”.


Sedan 2019 drev hon en blogg om klimatet (klimatkarusellen.se) och sedan 2020 hade hon en kanal på Youtube där hon gick igenom olika aspekter avseende klimatets utveckling.


Hon hade ägnat mycket tid och energi åt att uttolka och dra rimliga slutsatser av IPCC:s vetenskapliga rapporter. Till sin hjälp hade hon haft sakkunniga professorer inom molekylfysik, dynamisk meterologi, oceanografi, biokemi, fysikalisk kemi, biologi, astrofysik, vetenskapsteori, med mera.


Det övergripande syftet med hennes engagemang var att försöka bidra till en opartisk och saklig debatt avseende data och observationer i IPCC:s vetenskapliga underlag. Hon utgick i allt väsentligt sitt arbete på IPCC:s vetenskapliga rapporter.


IPCC sammanställde regelbundet vetenskapliga rapporter om klimatets utveckling. Den senaste rapporten, som allmänt kallades AR6, var på cirka 4 000 sidor. I de utförda vetenskapliga rapporterna presenterades en omfattande mängd data. Där gjordes också prognoser om bland annat den framtida utvecklingen av jordens temperatur. Den bild som dominerade i medierna var att vi befann oss i en klimatkris i form av drastiskt försämrade levnadsbetingelser på grund av människans utsläpp av CO2 och den temperaturökning som utsläppen orsakade. Någon vetenskapligt bärande grund för denna alarmistiska uppfattning stod inte att finna i IPCC:s vetenskapliga rapport AR6.


Den innebörd som orden ”klimatskeptiker” och ”klimatförnekare” allmänt hade, var att de beskrev personer som ifrågasatte det alarmistiska budskapet som generellt dominerade hur klimatfrågan presenterades i Sverige.


Båda orden hade i massmedier och i samhällsdebatten fått en negativ klang och kopplades ofta till högerextrema och antidemokratiska grupper. Detta gällde särskilt benämningen klimatförnekare, som förde tanken till de extremister som påstod att förintelsen inte ägt rum.


SVT framförde felaktiga anklagelser om ohederliga metoder och spridande av desinformation; detta utan att ens redovisa vad anklagelserna grundade sig på. Som inslaget var utformat riktade sig dessa allmänna anklagelser indirekt mot henne och hon hängdes ut som ohederlig, okunnig och oseriös.


SVT framförde uppgifter om vad som påstods att klimatskeptiker hävdade. Genom detta sammanhang fick tittaren uppfattningen att hon stod bakom dessa påståenden. Påståendena var felaktiga och effekten blev att hon ytterligare desavouerades.


I programmet påstod SVT att anmälaren vid flera tillfällen hade blivit tillfrågad om att vara med i inslaget men att hon hade tackat nej. Det var fel. Hon hade framfört önskemål om att få vara med i en direktsändning, men hade fått svaret att det inte var möjligt. Det var därför missvisande att mediet beskrev saken som att hon inte alls ville medverka, och denna felaktighet förstärkte den negativa bilden av henne.


Mediet presenterade kontakterna med henne och resultatet av SVT:s granskning av hennes Youtubekanal på ett vilseledande, ofullständigt och ibland direkt ohederligt sätt.


Uttalandet i inslaget om att svaren på de frågor som SVT ställt till henne visade att hon inte accepterade den etablerade klimatforskningen var nedvärderande, totalt felaktigt och en direkt förolämpning.


Den negativa, nedvärderande bild som gavs av henne i programmet förstärktes ytterligare av att hon helt kort presenterades som ”ingenjören” Elsa Widding som spred information på sin egen kanal. Hon presenterades alltså inte som civilingenjör med korrekt information om sin erfarenhet och bakgrund – förhållanden som man fick utgå ifrån att SVT kände till.


Mot bakgrund av den allvarliga karaktären av anklagelserna och påståendena som framfördes, public service stora spridning samt de allvarliga konsekvenser som anklagelserna fått för henne både professionellt som privat, måste kränkningen bedömas som allvarlig.


Hon hade blivit mycket illa berörd av inslaget.


Mediets svar


SVT Nyheter bevakade fortlöpande klimatfrågan ur många olika perspektiv. Till exempel hade IPCC:s senaste rapport, AR6, då den presenterades i augusti 2021 analyserats på många sätt i rapporteringen.


Utgångspunkten i rapporteringen, att det pågick en global uppvärmning, var vedertagen av i stort sett alla världens etablerade vetenskapliga institutioner. SVT:s rapportering om klimatet hade också granskats tidigare. Exempelvis hade Granskningsnämnden för radio och TV i en rad beslut konstaterat att FN:s klimatpanels (IPCC) slutsats, att det pågick en global uppvärmning som med stor sannolikhet är orsakad av människans utsläpp av växthusgaser, hade ett mycket brett stöd bland klimatforskare.


SVT svarade på anmälarens klagomål i huvudsak enligt följande:


1.Felaktiga anklagelser om att anmälaren skulle använda ohederliga metoder


Anmälaren tog upp allmänna formuleringar om på vilka olika sätt som klimatskeptiker spred desinformation. Anmälaren uppfattade att alla dessa uppgifter skulle handla om henne själv. SVT menade att så inte var fallet och att detta tydligt framgick av inslaget. Ord som ohederlig, okunnig eller oseriös användes inte i inslaget, varken om anmälaren eller någon annan.


2. Vilseledande redovisning av kontakten mellan SVT och anmälaren


Som framgick av anmälan fördes en dialog om att anmälaren skulle medverka i en intervju. Då anmälaren slutligen tackade nej till detta ombads hon i stället besvara frågor skriftligen. Redan cirka två veckor innan inslaget sändes i Aktuellt hade anmälaren delat SVT:s åtta skriftliga frågor i en artikel på sajten Det goda samhället.


Vad som sedan sas i inslaget var att SVT granskat en rad påståenden som gjordes i hennes filmer. Utifrån vad som gick att göra begripligt för publiken, i den begränsade tidsrymd som ett nyhetsinslag innebar, valdes ett konkret exempel ut. SVT menade vidare att det fanns relevans i att klippet visades som exempel på bristande faktakontroll. Det handlade inte om en enstaka felsägning. Anmälaren hade riktat kritik mot att det i klimatfrågan fanns 160 år gamla experiment som det hänvisades till.


Elsa Widding skrev i anmälan att SVT felaktigt hävdade att en satellitmätning visat på ökad uppvärmning. Hon menade att mätningarna i stället skulle visa på en betydande avkylning. Widding refererade sedan till en viss studie. SVT ville anföra att det inte var den av anmälaren nämnda studien som det refererades till i inslaget, utan en annan som specificerades i yttrandet.


3. Det var felaktigt att säga att anmälaren inte accepterade den etablerade klimatforskningen


Widding skrev att inslaget handlade om ”klimatförnekare” och vände sig mot att bli beskriven som detta. SVT anförde att ordet klimatförnekare varken användes om Widding eller någon annan i reportaget. I programledarens påannonsering återgavs att SOM-institutet använde ordet klimatförnekare. I studiointervjun efter inslaget talade en tillfällig medverkande, Martin Hultman, om en ”klimatförnekelsemaskin”, men det handlade om grupperingar i USA som bland annat påverkade Trump-administrationens politik.


Orden klimatskepticism och klimatskeptiker ansåg SVT vara väl etablerade ord som användes i både medierna, forskning och i vardagligt tal. Ordet klimatskeptiker var enligt redaktionen en saklig och begriplig beskrivning i inslaget.


Anmälaren skrev vidare att det var totalt felaktigt att säga att hon inte accepterade den etablerade klimatforskningen. SVT menade att hennes videor och svaren på SVT:s


frågor visade just detta. Exempelvis var videon som omtalades i inslaget ett ifrågasättande av IPCC:s slutsats att den ökade halten av koldioxid i atmosfären beror på mänskliga utsläpp och inte kommer från haven via så kallad termisk avgasning.


Samtidigt pekade Elsa Widding i anmälan på att hon ansåg att reporterns återgivning av den etablerade klimatforskningen var osaklig. Mediet påpekade att det som sas i inslaget var taget ur IPCC:s rapport och dess summeringar. Som tidigare anförts ansåg SVT att IPCC:s rapport var en vederhäftig källa. De tolkningar som gjordes i inslaget var i linje med den etablerade vetenskapen och IPCC:s rapport. Samma formuleringar användes i annan medierapportering, vetenskapliga publikationer och i presentationer och sammanfattningar, till exempel FN:s pressmeddelande i samband med att AR6 publicerades.


Anmälaren var självklart fri att inte hålla med om dessa tolkningar men SVT kunde inte finna att det skulle vara osakligt att använda IPCC:s rapport och dess summeringar som källa.


Anmälaren invände vidare att det skulle ges olika bilder av allvaret i klimatförändringarna i de sammanfattningar som gavs av IPCC. Detta var ett återkommande argument bland klimatskeptiker, bland annat skulle sammanfattningen vara ett politiskt dokument med syfte att maximera länders möjligheter att söka ekonomiska bidrag. SVT kunde inte finna stöd för denna tolkning. Sammanfattningen för beslutsfattare var en summering av de vetenskapliga rapporterna. Summeringen innehöll referenser till de vetenskapliga rapporterna.


SVT ansåg att de sakuppgifter som omnämndes i inslaget vilade på solid grund. SVT utvecklade i yttrandet grunder för sakuppgifterna.


4. Exemplen på påståenden från klimatskeptiker kopplades samman med Elsa Widding vilket var felaktigt och kränkande


SVT anförde att det tydligt framgick av påannons och inslag att det rörde sig om en granskning inte av en enskild person utan att det var ”klimatskeptiker” i plural som avsågs. Det borde för publiken vara rimligt att det inte var Elsa Widding som var i ensamt fokus för denna fördjupning. Det framgick att SVT varit i kontakt med flera andra namngivna personer. Det exempel som direkt relaterade till Widdings publiceringar angavs tydligt som sådant.


5. Det var negativt och nedvärderande att inte titulera anmälaren som civilingenjör och återge hennes CV


Elsa Widding omnämndes i inslaget som ingenjör och detta var i linje med SVT:s rutiner för hur yrken och titlar anges. Widding uttalade sig inte i egenskap av representant för något lärosäte eller arbetsgivare.


6. Om anmälarens möjlighet att bemöta uppgifterna och vad som sas om det i inslaget


Det som sas i inslaget var att Elsa Widding upprepade gånger erbjudits att medverka ”i inslaget” men att hon tackat nej. Det redogjordes också för att hon framfört att hon blivit starkt avrådd från att låta sig intervjuas av SVT.


Som framgick av sms och mejlkonversationer som bifogats Elsa Widdings anmälan, så fördes en dialog om medverkan men Widding valde slutligen att tacka nej till den planerade intervjun då den inte skulle vara direktsänd. I stället besvarade Widding ett antal frågor via mejl. Det framgick av sms till reportern att hon blivit starkt avrådd från att ställa upp i intervju med SVT.


SVT ansåg att det inte framställts som att Widding tackat nej till att medverka i tv under alla former utan precis som det sades ”i det här inslaget”. Nu återgavs i stället svar ur hennes mejl utifrån ett konkret exempel som lyftes fram.


Avseende anmälarens önskemål om att hon velat delta i en direktsänd intervju så var det upp till programföretaget att styra över formen för medverkan. Ämnets komplexitet gjorde sig inte enkelt för ett direktsänt format.


Sammanfattningsvis: Klimatförändringar var en fråga med mycket stort allmänintresse och belystes återkommande i SVT:s nyhetspubliceringar. Elsa Widding var som framgick av inslaget en profilerad debattör i klimatfrågan och kritiker av IPCC. Hon hade förutom en blogg och Youtube-kanal även publicerat en bok i ämnet. Hon medverkade i olika mediesammanhang som Swebbtv och Sverigedemokraternas Riks. Därmed fanns det grund för att säga att hon sökt allmänhetens uppmärksamhet i ämnet. Som inflytelserik debattör måste hennes påståenden kunna granskas. Hon erbjöds utrymme att bemöta de frågor som fanns om hennes påståenden.


Anmälarens kommentar


1.Felaktiga anklagelser om att anmälaren skulle använda ohederliga metoder (svar på vad programföretaget anfört under punkt 1 ovan)


Kontexten med uttryck som klimatförnekare, klimatförnekelsemaskin och klimatskeptiker tillsammans med påståenden om desinformation och användning av underkända rapporter etcetera, gjorde att hon på ett felaktigt och kränkande sätt pekades ut som en otillförlitlig källa i klimatfrågor.


2. Om att anmälaren inte accepterade den etablerade klimatforskningen, med mera (motsvarar ungefärligt vad programföretaget anfört under punkterna 2-4 ovan)


Om att det skulle vara en kris eller katastrof


Det handlade om skillnaderna mellan vad klimatvetenskapen verkligen sa i forskningsrapporterna till IPCC, med referens till felmarginaler och statistisk trovärdighet kring modeller och resultat och hur detta sedan kunde utelämnas när talespersoner för IPCC talade om kris eller katastrof. Det var denna skillnad som Widding åsyftade och det borde ur ett sakligt perspektiv ha varit en självklarhet för SVT att belysa innan man talade svepande om IPCC och vetenskaplighet.


SVT anförde att de hade gått genom en rad av de påståenden som gjordes i hennes kanal och bett henne förklara dessa. Hennes svar hade, enligt SVT, visat att hon inte accepterade den etablerade klimatforskningen.


Det ålåg SVT att definiera vad som åsyftades med ”den etablerade klimatforskningen”. Var det etablerad forskning eller etablerad vetenskap? Och vad menades med ”etablerad”? Men det klargjordes aldrig i programmet utan programledaren hänvisade bara svepande till den politiska organisationen IPCC. Hur ställde man sig till de osäkerhetsmoment och felmarginaler som var förknippade med resultaten?


Det hade varit på sin plats att i ett program som det aktuella, där man pekade ut henne? som klandervärd, också hade redogjort kort för det man kallar den ”etablerade forskningen”. Det hade varit lämpligt att ta in någon kunnig vetenskapsteoretiker och sakkunnig forskare. Det borde ha varit det normala om man skulle presentera ett inslag om klimatforskning på saklig och opartisk grund.


Hon hade aldrig förnekat att det pågick en global uppvärmning.


Hennes kritik, med hjälp av ett flertal sakkunniga professorer, hade varit inriktad på att visa på den diskrepans som kunde föreligga mellan de vetenskapliga rapporterna, med deras noggrant angivna osäkerheter, och hur de behandlades av medierna. Mediet tog okritisk en utsaga och angav den underförstått som bevisad sanning trots att forskarna hade angett med vilken statistisk säkerhet man kunde räkna med att den var giltig. Då kunde man rimligen inte tala om att man gjorde sig till talesperson för ”etablerad vetenskap”, eftersom vetenskapens objektiva själ sopats bort. Det var denna saklighet från Widdings sida som SVT osakligt i programmet gestaltade genom att klumpa ihop anmälaren med alla klimatskeptiker/klimatförnekare, allt från rena charlataner till ”vetenskapligt kritiskt falsifierande forskare”.


Anmälaren invände på närmare angivna grunder mot hur SVT feltolkat hennes videoinlägg på Youtube-kanalen gällande det 160 år gamla experiments ställning i forskningen.


3. Det var negativt och nedvärderande att inte titulera anmälaren som civilingenjör och återge hennes cv (kommentar på vad programföretaget anfört under punkt 5 ovan)


Anmälaren vidhöll sin kritik mot att hon bara benämndes som ingenjör. Hon var civilingenjör och hade haft mycket meriterande uppdrag, bland annat för Regeringskansliet, och SVT borde ha gett henne en korrekt titel och redovisat hennes cv. Benämningen ingenjör var ett sätt att ifrågasätta hennes kompetens på ett omotiverat sätt.


4. Om anmälarens möjlighet att bemöta uppgifterna och vad som sas om det i inslaget (motsvarar SVT:s svar punkt 6)


Varför redogjordes i inslaget inte för det som var sant – att Widding gärna deltog i en direktsändning, men blivit avrådd att ställa upp på en bandad intervju? Varför undanhölls tittarna detta? Med sanningen hade ju det suspekta anslaget direkt försvunnit. Det framställdes också att hon avråtts att låta sig intervjuas ”av SVT”. Det korrekta förhållandet var dock att Widding mer än gärna ställde upp på just ”en intervju”, men inte en bandad med risk för ”fulklippning” i stil med det SVT hade gjort i ett annat fall med en namngiven professor/oceanograf när dennes svar inte passade SVT.


Hon hade alltså inte tackat nej till att medverka under alla former. Hon hade dock aldrig framfört några krav på att få vara med i direktsändning - endast att SVT skulle varit ärliga och i programmet sanningsenligt uppgett skälet till att hon tackade nej.


Hon anförde också att ämnet väl hade lämpat sig för en direktsänd debatt. Ämnet var naturvetenskapligt komplext men som socialt fenomen inte mer komplext än att man kunde diskutera till exempel den skillnad som fanns mellan de vetenskapliga rapporterna i AR6 och SPM (IPPC:s sammanfattning för beslutsfattare, MO:s anm.) som därefter tolkades av media. Varför önskade sig SVT inte en sådan direktsänd debatt? Då kunde man vid en sådan debatt illustrera hur glidningar i formuleringar vanförde sig på de vetenskapliga resultaten och hur osäkerheter i modellresultat tappades bort på vägen. Eller önskade SVT med sin policy förbehålla sig rätten till tolkningsföreträde i ett så viktigt område som klimatfrågan?


Hon beskrevs i inslaget som en kritiker av IPCC som enligt SVT bedrev ”etablerad klimatforskning”, och önskade tydligen med denna försåtlighet bevisa att Widding inte förhöll sig till ”sanningen”. Man kunde på goda grunder kritisera IPCC ur en rad aspekter utan att för den skull kritisera forskningsrapporterna med alla de vetenskapligt angivna osäkerheter som dessa var behäftade med och som forskarna själva angav i god vetenskaplig anda.


SVT rapporterade återkommande om klimatet i evidenslösa alarmistiska inslag.


Medieombudsmannens bedömning


Allmänna utgångspunkter för bedömningen


Klimatfrågan är en stor och för samhället mycket viktig fråga som engagerar människor i betydande omfattning.


Medieombudsmannen bedömer dock inte frågor om saklighet och opartiskhet från generell utgångspunkt. Mediet och dess ansvariga utgivare beslutar självständigt om vinklingen i en rapportering; en kritisk infallsvinkel är inget som MO kan ha synpunkter på.


Det kan ändå konstateras att SVT:s rapportering utgår ifrån FN:s klimatpanels (IPCC) rapporter, och att mediets utgångspunkt är att rapporterna har ett brett stöd bland klimatforskare samt att de innehöll varningar om att människor har ett stort ansvar när det gäller utsläppen av koldioxid och hur detta kan påverka klimatet. Att det finns forskare och andra som är av en helt annan uppfattning framgår tydligt av inslaget, som just handlade om det.


MO har inget att invända mot rapporteringen i stort.


Vad MO prövar


MO:s uppgift är att pröva om enskilda utpekade personer tillfogas oförsvarliga publicitetsskador genom det som publicerats om dem och deras personliga angelägenheter. Vid bedömningen vägs allmänintresset mot den hänsyn som bör tas till den enskilde.


En fråga att beakta är vilken ställning anmälaren har. Om anmälaren har givit sig ut i en offentlig debatt i det ämne som skildras, får denne i många fall också tåla en kritisk granskning. Av betydelse är även om anmälaren har fått tillfälle till bemötande.


MO:s sammanfattning av anmälarens övergripande kritik


Anmälarens kritik gäller i och för sig inte att man rapporterar om klimatfrågor och IPCC, utan hur man gör det. Och hur hon och hennes kompetens framställs i sammanhanget.


Som MO uppfattar hennes anmälan riktas kritiken i ärendet mot att SVT inte, med hjälp av forskare med olika perspektiv, problematiserar och analyserar innehållet i rapporterna. Mediet redogör enligt anmälaren inte för olika osäkerhetsfaktorer kring forskningen som går att utläsa av det vetenskapliga underlaget. Mediet klargör inte heller, enligt anmälaren, tydligt varifrån olika uppgifter och slutsatser kommer: Är det vetenskaplig forskning, en sammanfattning eller är grunden för rapporteringen det som kan uppfattas som politiska ställningstaganden?


Anmälarens kritik framstår som riktad mot mediers, och i detta fall SVT:s, rapportering, och mot samhällsdiskussionen om klimatforskningens resultat i stort. Detta kan dock inte prövas av MO.


MO:s bedömning i förhållande till anmälaren


Inslaget handlar om ”klimatskeptiker” och det finns enligt MO inte skäl att klandra mediet för att anmälaren uppmärksammades i detta sammanhang. Begreppen klimatförnekare (i SOM-undersökningen) eller klimatförnekelsemaskin (om förhållanden i USA) var inte riktade mot anmälaren, och det var enligt MO inte heller det intryck som gavs i inslaget.


Att anmälaren kallades för ingenjör var inte felaktigt även om det är förståeligt att anmälaren anser att hennes intressen hade tillgodosetts bättre om titeln civilingenjör framgått.


Anmälaren har på olika plattformar uttalat sig i klimatfrågan och hon har även skrivit en bok i ämnet. SVT har i inslaget spelat upp videoinlägg med anmälaren där hon uttalar sig i klimatfrågor. SVT:s beskrivning och synpunkter på dessa inlägg går inte utöver vad anmälaren som deltagare i den offentliga debatten om klimatet får tåla.


Särskilt om frågan om bemötande


Den medieetiska frågan som främst är av relevans i detta ärende är om anmälaren, i medieetisk mening, fått tillräckliga möjligheter till bemötande.


SVT kontaktade i god tid inför inslaget anmälaren för ett bemötande, men anmälaren sa nej till att delta i ett bandat inslag. Hon svarade i och för sig på skriftliga frågor men valde att, efter vad som framgår, redovisa dessa svar på en annan plattform på nätet. Hennes omfattande svar var inte heller av den arten att mediet hade skyldighet att redovisa svaren i sändning.


Anmälaren har upplyst mediet om att hon var villig att medverka i en direktsändning. Hennes framförda anspråk för en medverkan och mediets etiska skyldighet sammanfaller dock inte. Det är tillräckligt att mediet erbjuder ett godtagbart bemötande, vilket här har skett även om anmälaren anför att hon inte har förtroende för SVT.


Jag delar anmälarens uppfattning att det kunde klargjorts tydligare i inslaget att hon, även om hon tackat nej till ett bandat inslag, var villig att medverka i en direktsändning. Det är också förståeligt att anmälaren ville att det skulle framgå att hon är civilingenjör. Dessa omständigheter innebär dock inte att det finns tillräckliga skäl för klander.


Ärendet avskrivs. Stockholm den 7 april 2022


Caspar Opitz

Allmänhetens Medieombudsman, MO
Dnr 21429_Elsa Widding_SVT_Beslut
.pdf
Download PDF • 464KB

2 121 visningar4 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Det är fult att förtala andra ledamöter via egen okunskap och dessutom allvarligt när detta sker genom ovetenskapliga utsagor. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/ku-anmalan/granskning

Kristofer Ahlström på DN, Emma Frans på SVD och Jessica Wennberg på Västerbottens-Kuriren ondgör sig alla över min oro för att ungdomar, framförallt yngre män, ska vaccineras mot Covid 19 i onödan. Ja

bottom of page