top of page
Sök

Klimatvetenskapligt centrumInledning:

För att mota bort alla överdrifter och rena felaktigheter som politiker nu agerar utifrån måste relevant kunskap om klimatet spridas, både till allmänheten, skolan och inom näringslivet. Skolan måste sluta indoktrinera barnen med ovetenskapliga påstående och näringslivet måste ställa högre krav på en mer genomgripande analys för att rimliga beslut om klimatomställning ska kunna tas. En bättre utbildad allmänhet kommer öka och ställa högre krav på våra politiker. Nuvarande klimatpolitik och resursslöseri kommer inte att accepteras.

Jag vill därför hitta personer som på allvar inser hur viktigt det är att nå ut med faktabaserad kunskap på klimatområdet. Mina tankegångar sammanfattas i följande punkter:


Vision

Avfärda klimatfrågan från den politiska agendan och återföra den till universitet och högskolor där den hör hemma som en del av grundforskningen.


Mål

Tillhandahålla en kvalitetssäkrad vetenskaplig analys av klimatfrågan Bidra till en mer övervägd energipolitik som långsiktigt säkerställer Sveriges konkurrenskraft


Syfte

Agera samlande motkraft till mediernas spridning av felaktiga budskap och därigenom stoppa skrämselpropagandan i samhället. Detta sker genom att öka kunskapsnivån och förståelsen för klimatfrågan hos allmänhet, politiker, näringsliv och skola.


Klimatvetenskapliga centrumet (KVC)

Målen ska nås genom att arbetet inom det klimatvetenskapliga centrumet (KVC) utförs i en positiv anda och bygger på grundläggande fakta. Ett klimatvetenskapligt råd (KVR) bestående av sakkunniga experter med relevanta vetenskapliga meriter och erfarenheter knyts till KVC. Allt material som ges ut i form av böcker, föreläsningsmaterial och videos kontrolleras och kvalitetssäkras av detta råd. KVC skulle kunna etableras i Stockholm men vara ett nordiskt råd eftersom de som ingår i det KVR skulle kunna representeras av experter från både Sverige, Norge och Danmark. Regeringen har idag ett klimatråd för uppföljning av klimatmålen men tyvärr saknas relevant kompetens inom i princip alla viktiga områden för att förstå klimatfrågan. Det är alltså inget objektivt råd utan bara en församling som ska se till att de dåligt genomtänkta klimatmålen uppnås. Det huvudsakliga målet handlar om att Sverige ska vara klimatneutralt till år 2045. Detta är ett rätt märkligt mål eftersom Sverige var klimatneutralt redan år 2009. Rådet saknar process för att tillgodogöra sig ny kunskap inom klimatområdet. Läs gärna min artikel ”Har politiken lämnat vetenskapen bakom sig?” som ligger på min Blogg på ”klimatkarusellen.se”.


Kompetensområden för det klimatvetenskapliga rådet

- Fysikalisk kemi

- Molekylfysik

- Biokemi

- Geokemi

- Kvartärsgeologi

- Astrofysik (solforskning)

- Fysisk geografi

- Oceanografi (havsforskning)

- Modeller och långtidsprognoser (ev. meterologi)

- Biologi


Verksamhetsområden för ett Klimatvetenskapligt Centrum (KVC)

Uppföljning och granskning:

- av IPCC:s sammanfattningar för beslutsfattare

- av felaktig och osaklig rapportering i media


Ny forskning

Lyfta fram ny relevant forskning som hanterar klimatförändringar som beror på naturliga svängningar (naturlig variabilitet) men som idag hamnar i skymundan av koldioxidhypotesen.


Utbildning genom föreläsningar och diskussioner riktad till

- Allmänhet

- Politiker

- Näringsliv

- Skola


Anordna konferenser

Som syftar till att skapa debatt/diskussion, dvs. lyfta olika synsätt och uppfattningar, både de alarmistiska och de som ställer sig skeptiska till klimatlarmen.


Förlagsverksamhet

Utgivning av böcker och skrifter


Media

- Informativa annonskampanjer

- Föreläsningar och inslag på Youtube

- Artiklar


Organisation och resurser

Ett nytt bolag bildas (eller med utgångspunkt i mitt befintliga bolag) med en organisation där jag arbetar heltid och där ytterligare en person arbetar heltid från ett kontor med plats för två heltidsanställda samt möjlighet för mötes/konferenslokal. Konsulter anlitas på likartat sätt som sker idag.


Budget

- Hyra av lokal

- Lön för två personer under en period av två år (därefter borde föreläsningar, böcker och eventuella anslag täcka kostnader)

- Konsultkostnader

4 154 visningar22 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Det är fult att förtala andra ledamöter via egen okunskap och dessutom allvarligt när detta sker genom ovetenskapliga utsagor. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/ku-anmalan/granskning

Kristofer Ahlström på DN, Emma Frans på SVD och Jessica Wennberg på Västerbottens-Kuriren ondgör sig alla över min oro för att ungdomar, framförallt yngre män, ska vaccineras mot Covid 19 i onödan. Ja

bottom of page