top of page
Sök

Hur okunnig får man vara som klimatreporter?

Jag fick följande mail från Borås tidnings klimatreporter Jan Lindsten den 3:e december 2020. Han skriver följande till mig:


”Jag arbetar som Borås Tidnings klimatreporter och skriver bland annat krönikor i ämnet. Jag kommer i en krönika denna vecka att nämna likheter mellan den misstro som råder hos en del människor om vaccinationer och om klimatförändringen.

Min uppfattning är att likheten ligger i att misstron bara är möjlig om man väljer att bortse från den överväldigande övervikt av forskningsresultat som visar på vaccinationers ringa farlighet och betydande effekt, respektive slående samstämmiga forskningsresultat som visar på en pågående uppvärmning av atmosfären på grund av snabbt ökad antropogen tillförsel av växthusgaser, framförallt koldioxid allt sedan industrialismens genomförande.


Jag kommer att citera dig, där du utan källangivelser, helt i strid med det vetenskapliga synsätt du talar dig så varm för, gör tvärsäkra påståenden:

”Även om vi förutsätter att det finns en mänsklig påverkan, innebär en fördubblad halt koldioxid en grads temperaturökning”

”Klimatkänsligheten ser ut att ligga på maximalt 1,3 grader. ”

Min fråga: varför säger du ovanstående, som inte alls motsvarar rådande forskningsläge?

(Svante Arrhenius angav 5,7 grader i sin uppsats 1896, medan IPCC år 2001 angett 1,5 till 4,5 grader. Dagens studier pekar på 2,6 - 4,1 grader, om vilka dock ska sägas att stor osäkerhet råder).


Observera att jag till hundra procent betonar att du har full rätt att uttrycka din uppfattning på gator och torg och i skrift. Jag bara försöker förstå varför.

Jag noterar att du är verksam i ett eget, lönsamt bolag och uppenbarligen har möjlighet att försörja dig på ditt förkunnande om att klimatproblemet är en illusion. Vilket inte är samma sak som att jag påstår att du är finansierad av oljebolag eller något sådant.


med hälsningar

Jan Lindsten

miljö- och klimatreporter

Borås Tidning


Jag känner direkt att Jan Lindsten är mycket okunnig inom det område han försöker skriva och det är därför angeläget att besvara hans frågor. Det är tydligt att han aldrig har hört talas om begreppet klimatkänslighet eller förstärkningsmekanism från vattenånga, trots att dessa begrepp är centrala för att bestämma hur alarmistisk man som journalist ska vara i sin retorik mot allmänheten. Jag skriver därför omgående nedan svar till Jan Lindsten:


Du Jan skriver: Jag arbetar som Borås Tidnings klimatreporter och skriver bland annat krönikor i ämnet. Jag kommer i en krönika denna vecka att nämna likheter mellan den misstro som råder hos en del människor om vaccinationer och om klimatförändringen.


Mitt svar 1: Det finns inga likheter vad jag känner till. Jag kan absolut ingenting om vacciner och följer inte debatten mer än jag vet att det snart kommer ett vaccin. Jag hoppas att min pappa tar detta vaccin så att han vågar träffas utan att vara rädd för att bli smittad.


Inom klimatfrågan finns givetvis ytterligheter både bland så kallade alarmister och skeptiker. Bland skeptiker finns väldigt många välrenommerade forskare, däribland flera nobelpristagare. Jag är själv medlem i ett klimatvetenskapliga råd i Norge som består av ett tjugotal professorer varav en är nobelpristagare i fysik. Jag är den enda som inte är disputerad. Jag står dock inte för något tyckande utan förankrar alla uttalanden med specialister (professorer) inom relevanta områden. Min ambition och strävan är egentligen bara att det ska finnas en grundlig vetenskaplig debatt. Endast de mest okunniga tror att ”vetenskapen är överens”. Förresten överens om vadå…?


Du Jan skriver: Min uppfattning är att likheten ligger i att misstron bara är möjlig om man väljer att bortse från den överväldigande övervikt av forskningsresultat som visar på vaccinationers ringa farlighet och betydande effekt, respektive slående samstämmiga forskningsresultat som visar på en pågående uppvärmning av atmosfären på grund av snabbt ökad antropogen tillförsel av växthusgaser, framförallt koldioxid allt sedan industrialismens genomförande.


Mitt svar 2: Jag vet som sagt ingenting om vaccinationer och har inget intresse av det. Vad gäller klimatfrågan tar jag hjälp av ett flera sakkunniga professorer. Som du säkert vet bedriver inte IPCC någon egen forskning. Det är en rent politisk organisation. Om man i Sverige refererar till vad som står i dessa rapporter (underliggande vetenskapliga rapporterna) så kallas man klimatförnekare.


Du Jan skriver: Jag kommer att citera dig, där du utan källangivelser, helt i strid med det vetenskapliga synsätt du talar dig så varm för, gör tvärsäkra påståenden:

”Även om vi förutsätter att det finns en mänsklig påverkan, innebär en fördubblad halt koldioxid en grads temperaturökning”


Svar 3: Detta uttalande är ett helt okontroversiellt uttalande som alla tycks vara helt överens om. Det råder ingen som helst åsiktsskillnad varken bland alarmister eller så kallade skeptiker. Det var James Hansen (alarmist) som presenterade detta i amerikanska kongressen 1988. Det han också då framförde var att det sannolikt fanns en påverkan från vattenånga, vilket jag också påpekat. Vattenångan gör att det blir varmare men samtidigt leder vattenånga till mer avkylande moln. Det är också därför många forskare hävdar att den avkylande effekten är större än den uppvärmande, dvs. det råder en försvagningsmekanism och inte en förstärkningsmekanism från vattenånga. Här är inte vetenskapen enig ännu och stor osäkerhet råder. Man kan nästan säga att det råder två olika hypoteser. IPCC är tydliga med svårigheten att modellera moln. IPCC har under alla år hävdat att den så kallade klimatkänsligheten (=uppvärmning vi en fördubblad halt av koldioxid i atmosfären) ligger mellan 1,5-4,5 grader….


Även om vetenskapen också är överens om att det krävs mer och mer koldioxid i atmosfären för att kunna höja temperaturen med en grad (logaritmiskt förhållande mellan temperaturökning och koldioxidhalt) så är man alltså inte överens om hur känsligt klimatet är för mer koldioxid, dvs. man är inte överens om hur mycket temperaturen stiger vid en fördubblad halt. En av anledningarna är att modellresultat och observationer går helt på tvärs.

”Klimatkänsligheten ser ut att ligga på maximalt 1,3 grader. ”


Här finns många referenser, blad annat Lewis, Curry et al. som kommer fram till 1,35 baserat på data och observationer. Det finns också många så kallade peer-reviewade (vetenskapligt granskade) rapporter som kommer fram till betydligt lägre värden på klimatkänsligheten baserat på data och observationer.


Judith Curry är professor i klimatologi i USA. Hon är tidigare rektor för School of Earth and Atmospheric Sciences vid Georgia Institute of Technology. Hennes forskning omfattar orkaner, fjärranalys, atmosfärisk modellering, polarklimat, interaktionen mellan atmosfär och oceaner samt användningen av obemannade farkoster för atmosfärisk forskning. Judith Curry är medlem i “NASA:s Earth Science Subcommittee” och “Climate Research Committee” vid National Research Council. Hon vittnade inför klimatutskottet i den amerikanska kongressen 2013. Vid vittnesförhöret underströk hon särskilt den betydande osäkerheten i klimatdata och i klimatmodellerna. Judith Curry har vid flertal tillfällen poängterat grupptänkandet inom det klimatvetenskapliga forskningsområdet. Hon kritiserar också avsaknaden av transparens och svårigheten att reproducera resultat och utvärderingar från IPCC.


Ytterligare referenser vad gäller klimatkänsligheten:

Dr. Roy Spencer är meteorolog och chefsforskare vid universitetet i Alabama Huntsville. Han är också den amerikanska vetenskapliga ledaren för Advanced Microwave Scanning Radiometer (AMSRE) på NASA's Aqua satellite. Han har arbetat som senior forskare för klimatstudier vid NASA's Marshall Space Flight Center. Han är känd för sitt arbete med satellitbaserade temperaturmätningar för vilka han också fått utmärkelsen American Meteorological Society's Special Award.


Eller:

Dr. John Christy är chef vid Earth System Science Center. Han är en framstående professor i atmosfärsvetenskap vid Alabama State Climatologist vid University of Alabama i Huntsville, där han har arbetat i över 30 år. Han är också ansvarig för ett vetenskapscenter med över 80 anställda. Forskningsprojekten handlar bland annat om utveckling och lansering av rymdinstrument för atmosfärsstudier samt studier av speciella väderhändelser i utvecklingsländer men också forskning om luftföroreningar. Hans egen forskning handlar primärt om att bedöma klimatkänsligheten. Arbetet har resulterat i över hundra vetenskapliga publikationer. Han har givit ut rapporten “The tropical Skies Falsifying climate alarm” som jag kan rekommendera att du läser.


Det finns hur många referenser som helst….

Jag är inte helt säker men jag tror att IPCC refererar till dessa tre forskare i sin senaste stora rapport AR5.


Du Jan skriver: Min fråga: varför säger du ovanstående, som inte alls motsvarar rådande forskningsläge?


Svar 4: Jo det motsvarar rådande forskningsläge baserat på data och observationer även om klimatmodellernas förutsägelser kommer fram till högre värden. Blanda inte heller ihop vad IPCC säger i sammanfattningen för beslutfattare och vad som står i de vetenskapliga rapporterna som ligger till grund för deras uttalanden. Jag har gjort tre avsnitt där jag försöker beskriva utmaningarna med klimatmodeller, se avsnitt 7, 8 och 9 (tyvärr inte helt enkla att förstå men jag har inte fått några invändningar om direkta faktafel).


Du Jan skriver: (Svante Arrhenius angav 5,7 grader i sin uppsats 1896, medan IPCC år 2001 angett 1,5 till 4,5 grader. Dagens studier pekar på 2,6 - 4,1 grader, om vilka dock ska sägas att stor osäkerhet råder).


Svar 5: 2,6-4,1 grader handlar om modeller, inte data och observationer. Arrhenius lämnade sin teori 1910. Arrhenius trodde i slutet av 1800 talet att man kunde hindra en avkylning med att släppa ut mycket koldioxid i atmosfären. Han lämnade detta synsätt 1910. Det finns inte längre någon som räknar som Arrhenius gjorde. Enligt Gösta Pettersson (professor i biokemi) landar man då på en klimatkänslighet på ca 0,2 grader om man försöker räkna som Arrhenius gjorde. Med referens till honom är man ca 100 år efter sin tid.


Du Jan skriver: Observera att jag till hundra procent betonar att du har full rätt att uttrycka din uppfattning på gator och torg och i skrift. Jag bara försöker förstå varför.


Svar 6: Anledningen är att jag är livrädd för massindoktrineringen som idag pågår. Det är förfärligt att man tar framtidshoppet från våra barn och unga. Varför låter man inte experterna komma till tals och varför försöker man tysta en öppen debatt. Jag träffar enormt många sakkunniga professorer, de flesta pensionerade som är förtvivlade över utvecklingen. Jag har ännu inte träffat någon som tror på ”klimathotet”. Klimatologi är ett relativt ungt och tvärvetenskapligt område som i dag mest arbetar med datamodeller som bygger på resultat från grundvetenskaper såsom till exempel astrofysik, geofysik, materialfysik, partikelfysik, kärnfysik, teoretisk fysik, biologi, oceanografi, biokemi och så vidare. Man skulle kunna säga att i sin nuvarande alarmistiska tappning har klimatvetenskapen bara några få decennier på nacken. Så när IPCCs bedömningar drar på sig offentlig kritik från toppforskare utanför klimatologin, alltså inom grundvetenskaperna, så borde man misstänka att kritiken är berättigad. Som tvärvetenskapare så är ju klimatologerna ofta tvungna att ge sig in på ämnesområden där andra än de själva besitter spetskompetensen.


Du Jan skriver: Jag noterar att du är verksam i ett eget, lönsamt bolag och uppenbarligen har möjlighet att försörja dig på ditt förkunnande om att klimatproblemet är en illusion. Vilket inte är samma sak som att jag påstår att du är finansierad av oljebolag eller något sådant.


Svar 7: Jag har en historia inom energibranschen och har arbetat för Statkraft i Norge, Fortum i Finland samt Vattenfall i Sverige. Jag har även arbetat på Regeringskansliet som ägaransvarig för Vattenfall samt för olika investerare inom energibranschen, däribland flera pensionsfonder, svensk och utländska. Efter ett interimsuppdrag som avfallschef i Uppsala tog jag ledigt och skrev boken Klimatkarusellen. Jag sålde samtidigt huset för att ha råd att leva utan lön. Jag har tjänat en del pengar i mitt bolag sedan flera år tillbaka vilket har hjälpt mig att kunna ägna tiden åt denna viktiga fråga. Förra året tog jag ut ca 200 000 i årslön och ungefär lika mycket i år. Jag har nästan uteslutande levt på mina sparade pengar (pengar från min husförsäljning). Fråga Johan Rockström med flera hur länge de har levat utan lön för att bidra till en mer saklig debatt. Min starka drivkraft har varit att vi inte ska skrämma vettet ur våra barn om det inte finns vetenskapliga belägg. Jag har hållit många föredrag men jag har endast tagit betalt för ett enda föredrag och det var för en Bank, 10 000 kr. Jag tjänar en del pengar nu eftersom jag har tagit ett interimsuppdrag på halvtid som koncern VD för Södertörn Energi under 6 månader.


Mvh Elsa Widding


Av detta förtydligande förstod inte Jan Lindsten speciellt mycket. Det var alltför komplicerat för honom. Han skriver följande i tidningen:Det som vetenskapen faktiskt är överens om kallar Jan Lindsten ”vetenskapligt störande inkorrekt”. Att en fördubblad halt av koldioxid leder till en grads uppvärmning, (utan förstärkningsmekanismer får man anta att han menar) anser Jan Lindsten redan är bevisat av verkligheten själv. Detta är ett konstigt påstående eftersom klimat är väder under minst 30 år. Ole Humlum (professor i fysisk geografi) gör på bloggen Climate4you en kort sammanställning av observationer enligt följande: (min översättning):


1. Den observerade globala luftmedeltemperaturen har de senaste 30 åren stigit med 0.15 grader per decennium. Om den här trenden håller i sig kommer temperaturen ha stigit med 1,2 grader till år 2100.


2. Tidvattenmätare, runt jordens kuster, indikerar en typisk global havsnivåökning av 1–2 mm per år, denna ökning har i stort sett varit stabil under de senaste 100 åren utan nämnvärd acceleration. Om ändringstakten håller i sig kommer havsnivån ha stigit med 8-16cm vid sekelskiftet år 2100. Regioner som hade inlandsis för 20 000 år sedan kommer dock att få uppleva en sänkt havsnivå.


3. Sedan 2004 har vattentemperaturen, under 1900 meters djup, stigit med 0,07 grader. Den maximala vattentemperaturhöjningen (0,2 grader) har skett på ca 100m djup främst runt ekvatorn där solinstrålningen är som störst.


4. Förändring av atmosfärens halt av koldioxid följer förändringar av lufttemperaturen. Förändringar av lufttemperaturen följer förändringar av havets ytvattentemperatur.


5. De minskade utsläppen an växthusgaser under COVID pandemin har inte haft någon märkbar effekt på luftens co2 halt.


Han klamrar sig alltså fast vid dogmen att vi står inför ett hot utan att ens förstå varför eller hur nära stupet vi befinner oss. Hans artiklar säljer antagligen bara på ren och skär skrämsel. Jan Lindten tror på fullt allvar att jag själv har hittat på att en fördubblad halt av koldioxid i atmosfären leder till en grads uppvärmning. Han klipper ut en liten del av min förklaring, att det är alarmisten James Hansen som ligger bakom siffran 1,0 från 1988 men sen struntar han i det mest väsentliga, se understrykning i mitt svar 3 ovan som jag också återger i min presentation på Youtube. Jag refererar till Judith Curry som ansätter klimatkänsligheten till drygt 1,3 men den referensen tar han inte ens med i artikeln utan försöker diskvalificera två andra referenser som jag väljer att nämna eftersom de är kända och har utfört omfattande arbetat med just klimatkänslighet. Eftersom jag nämner Dr. Roy Spencer klämmer Jan Lindsten till med att satellitmätningarna inte är tillförlitliga och får det att låta som en vedertagen sanning.


Här vill jag gärna tipsa Jan Lindsten om Ole Humlum och hans blogg Climate4you. Ole Humlum beskriver varför just satellitmätningarna är betydligt mer tillförlitliga än markmätningar. Han delar också in temperaturmätningar i tre klasser där klass 1 representerar den högsta (mest tillförlitliga) kvalitetsnivån.

Quality class 1: The satellite records (UAH and RSS).

Quality class 2: The HadCRUT surface record.

Quality class 3: The NCDC and GISS surface records.


Det är dags för våra journalister att en gång för alla sluta sprida lögner och tvärsäkra uttalanden om att vi befinner oss i en klimatkris. Ett större ansvarstagande för vad som skrivs om klimatet i tidningen krävs. Så snart jag får tid ska jag granska Jan Lindstens övriga krönikor och peka på felaktigheter. Undra om det inte blir fler fel än rätt…??


Elsa Widding


5 095 visningar11 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Det är fult att förtala andra ledamöter via egen okunskap och dessutom allvarligt när detta sker genom ovetenskapliga utsagor. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/ku-anmalan/granskning

Kristofer Ahlström på DN, Emma Frans på SVD och Jessica Wennberg på Västerbottens-Kuriren ondgör sig alla över min oro för att ungdomar, framförallt yngre män, ska vaccineras mot Covid 19 i onödan. Ja

bottom of page