top of page
Sök

Elsa Widdings kommentarer till SVT:s svar på anmälan till Granskningsnämnden

Nedan följer mina kommentarer till SVT:s yttrande (se bifogad pdf) till de anmälningar som har inkommit till Granskningsnämnden efter inslaget i aktuellt den 14:e september.

21-03535 Yttrande SVT Aktuellt om klimatskeptiker KORR
.pdf
Download PDF • 372KB

Kommentarerna är författade av mig, Civilingenjör Elsa Widding (nedan kallad Elsa Widding, alternativt Widding), tillsammans med ett antal rådgivare som på olika sätt har bidragit till svaren. Dessa personer har olika specialistkompetens i relation till ärendet ifråga och jag vill framför allt nämna professor Ingeman Arbnor (ekonomi), professor Ingemar Nordin (vetenskapsteori), professor Gösta Walin (oceanografi), professor Peter Stilbs (fysikalisk kemi), professor Lennart Bengtsson (dynamisk meterologi).

Inledningsvis kan vi konstatera att SVT:s svar på ett oförtäckt sätt speglar det aktuella inslaget vad gäller brist på förståelse för begrepp som opartiskhet, neutralitet, saklighet, självreferens, likabehandling och vetenskaplig insikt. Reportern Erika Bjerströms oförmåga att tolka vetenskapliga fakta är också uppenbar. Ämnet är svårt, mycket svårt även för personer med forskarutbildning. Så här skriver professor emeritus i dynamisk meterologi Lennart Bengtsson:


”Det som gör klimatdebatten omöjlig är att den förekommande debatten förvandlat ett högst konkret naturvetenskapligt begrepp till något vagt och allmänt obegripligt. När jag försöker förklara elementär atmosfärfysik som Stefan-Boltzmanns lag eller Clausius-Clapeyrons relation möts jag av tomma blickar eftersom de inte är något som den ’bildade’ och ’upplysta’ delen av samhället befattar sig med eller ens förväntas befatta sig med.”


För att något belysa de vetenskapliga frågeställningar som Bjerström kokar ner i sin framställning så kan vi citera Bengtsson ytterligare en gång och fråga oss om SVT:s klimatreporter har förmåga att sakligt tolka ovan plus nedan:


”För att meningsfullt diskutera detta är det nödvändigt att försöka hålla isär strålningsmässiga frågor från klimatsystemets respons till ändringar i den långvågiga strålningen. Den logaritmiska relationen är inte heller matematiskt härledd och är inget annat än en empirisk approximation. När det gäller atmosfärens, havets och landytans respons är osäkerheten avsevärt större och är huvudsakligen inte relaterad till hur man beräknar de långvågiga strålningsflödena. ”


Den här typen av kritiska frågeställningar är däremot något som Elsa Widding ägnar sig åt i relation till de tolkande sammanfattningar som IPCC:s tjänstemän ger ut om forskningsläget och som i sin tur ligger till grund för medias och reporter Bjerströms förmodade tolkningar.

Det ovan sagda är utgångsläget för nedanstående kommentarer till SVT:s svar till Granskningsnämnden. Nedanstående punkter utgörs av texter hämtade från SVT:s svar till Granskningsnämnden med kommentarer i kursiv stil.

Det är också av yttersta vikt att nämnden i sin granskning noterar att inslaget i SVT påannonserades på ett sätt som direkt målade ut Elsa Widding som ”spindeln i nätet” i spridningen av ”falska uppgifter” rörande klimatet. Och det ska ställas mot att Widding är en seriös, och noggrann kritisk granskare.

• ”... använder underkända artiklar” på vilka kriterier är de underkända - något som inte diskuteras eller anges i programmet, vilket naturligtvis en saklig framställning kräver.


• ”Efter den senaste IPCC-rapporten som skärpte tonen i sina varningar så har skeptikernas kritik varit intensiv.” Var det inte så att man faktiskt tonade ner RCP8,5? Och vad betyder att ”skärpa tonen” - i vilka vetenskapligt bevisade avseenden? Alltså inte de omdömesbaserade och politiska tolkningar som reportern utgår ifrån. Att svepande tala om tonläge har inte med objektivitet att göra.

RCP 8.5 var väl genomarbetat - men pessimistiskt. Det kom 2010 men har startår 2000. Vid förra rapportomgången AR5 angavs RCP-8,5 som referensscenario. Det har hänt en del på 21 år och 2100 är nu bara 79 år bort. Inte 100 - och osäkerheten har minskar drastiskt med avståndet i tid. Scenario RCP 8.5 skiljer sig från övriga scenarier och var tänkt för att modellbyggarna skulle kunna se signaturen av CO2 tydligt.

Den ursprungliga beskrivningen av RCP 8.5 återfinns här:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10584-011-0149-y.pdf

Det var kanske inte helt galet när det gjordes, men nu är scenariot överspelat. Det ser vi alla. IPCC också - men inte SMHI, SVT m.fl. Ännu. Världen följer istället scenario SSP2-4,5 som är ett betydligt mindre pessimistiskt scenario. Detta är givetvis en av de viktigaste punkterna för SVT att rapportera, om man nu haft för avsikt att framstå som opartisk.

”En SOM-undersökning från Göteborgs universitet visar att 6 procent av den svenska befolkningen kan betecknas som klimatförnekare.” Och hur definieras en som förnekar klimatet? Förnekar Widding IPCC:s sammanställningar eller det vetenskapliga underlaget eller klimatet som väder över tid? Eller vad? Borde inte reportern inlett programmet med en saklig och klargörande problematisering av just begreppet klimatförnekare eftersom hela programinslaget utgår från denna angivelse med relation till just SOM-insitutet. Därav Elsa Widdings relativt långa svar på just denna punkt där hon sakligt betydelseanger klimatdebattens debattörer i sju olika grupperingar. I SVT:s program klumpar reportern ihop samtliga till en grupp, ömsom kallad ”klimatförnekare” ömsom ”klimatskeptiker”. Är det att vara saklig? Att placera alla, från kritiska forskare till rena charlataner under samma beteckning.


• ”den gruppen [klimatförnekare, vår anm] anser att det är felaktigt att påstå att klimatförändringarna i huvudsak är orsakade av mänskliga aktiviteter.” Att människan är med och påverkar är inget som Widding förnekar. Däremot diskuterar hon i vilken grad olika vetenskapliga teorier anger och hon diskuterar tillförlitligheten i klimatmodellerna samt problemen kring dessa. Kanske borde också SVT diskutera varför CO2 ökar samtidigt som vi har haft den största nedsläckningen av mänskliga aktiviteter under covidpandemin. Här finns intressanta hypoteser att diskutera vilket SVT underlåter. Och notera att återigen inordnas alla kritiska klimatdebattörer under just en enda grupp - Erika Bjerströms osakligt egenskapta grupp.

I en klargörande artikel i Science https://www.sciencemag.org/news/2021/07/un-climate-panel-confronts-implausibly-hot-forecasts-future-warming diskuteras varför klimatforskarnas klimatmodeller visar en alltför hög, för att inte säga omöjligt hög, temperatur i sina prognoser. Titeln är ”U.N. climate panel confronts implausibly hot forecasts of future warming.”

När tidpunkten för den senaste klimatrapporten började närma sig (den 9:e augusti), insåg många från den vetenskapliga världen att de klimatmodeller man använder är orimliga. Detta har påpekats flera gånger under åren, men det verkar bara vara först nu som bekymren är uppenbara även för klimatmodellerarna själva. I Science står att läsa, Professor Ingemar Nordins översättning.

… klimatmodellerna som hjälper dem att projicera framtiden har blivit lite för alarmistiska. Många av världens ledande modeller projicerar nu uppvärmningshastigheter som de flesta forskare, inklusive modelltillverkarna själva, tror är orimligt snabba. Inför FN: s rapport har forskare samlats för att förstå vad som gått fel och hur man kan göra modellerna, som i andra avseenden är mer kraftfulla och pålitliga än sina föregångare, till användbar vägledning för beslutsfattare. ”Det har blivit klart under det senaste året eller så att vi inte kan undvika detta”, säger Gavin Schmidt, chef för NASAs Goddard Institute for Space Studies.

Problemet för FNs klimatpanel är mest politiskt. När modellernas prediktioner väl hamnat i IPCCs rapport så bygger allt annat på dessa resultat, för påverkan på klimatsystemet och för de ekonomiska konsekvenserna. Vilket i sin tur sedan hamnar i FN:s Summary for Policy Makers (SPM) och når ut till journalister och politiker världen över. Även felaktiga modellresultat lever sedan vidare sina egna liv – långt ifrån vad klimatforskarna egentligen sagt om felgränser och trovärdighet.

Före varje större IPCC-rapport kör världens klimatmodelleringscentra en uppsättning scenarier för framtiden och beräknar hur olika globala utsläppsvägar kommer att förändra klimatet. Dessa råa resultat, sammanställda i Coupled Model Intercomparison Project (CMIP), matas sedan direkt in i IPCC-rapporten. Resultaten lever vidare när andra forskare använder dem för att bedöma effekterna av klimatförändringar, försäkringsbolag och finansinstitut förutsäger effekter på ekonomier och infrastruktur, och ekonomer beräknar den verkliga kostnaden för koldioxidutsläpp, säger Jean-François Lamarque, en ledande klimatmodellerare.

En kader av forskare som ägnar sig åt uppgiften att översätta modellerna till användbara förutsägelser kan också hjälpa, säger Angeline Pendergrass, klimatforskare vid Cornell University … Just nu måste beslutsfattare och andra forskare undvika att lägga för mycket förlitan på den obegränsade extrema uppvärmningen de senaste modellerna förutsäger, säger Claudia Tebaldi, klimatforskare vid Pacific Northwest National Laboratory och en av ledarna för CMIP: s klimatprognoser. Att få ut det meddelandet blir en utmaning. ”Dessa frågor översätts inte så bra i praktiken”, säger hon.

Gavin Schmidt, chef för NASAs Goddard Institute for Space Studies avrundar intervjun i Science med:

Vetenskapliga artiklar publiceras redan med CMIP: s obegränsade värsta fall-scenarier för 2100, vilket eldar på den rädsla som redan är väl motiverad. Men den praxisen måste förändras, säger Schmidt. ”Vi hamnar med siffror som till och med på kort sikt som är vansinnigt läskiga – och fel.”

Det är uppenbart att SVT och Erika Bjerström inte har någon som helst förmåga eller kunskap att återge den komplexitet som det vetenskapliga kunskapsläget är förknippat med. Därför är det häpnadsväckande att SVT tillåter att så mycket kraft ägnas till att försöka tysta dem som läser på för att försöka återge vad vetenskapen säger på ett mer nyanserat sätt och bortom den politiska retoriken.

• ”Widding skriver att inslaget handlar om ’klimatförnekare’ och vänder sig mot att bli beskriven som detta. SVT anför att ordet klimatförnekare varken används om Widding eller någon annan i reportaget.” Om reportern väljer att anslå tonen genom att först citera SOM-institutets beteckning ”klimatförnekare” (se ovan) och i direkt syftning säger ”den gruppen anser ...” Då använder man faktiskt detta ord (försåtligt eller omedvetet) även om SVT inte förstår vad denna språkliga syftning betyder. Om man då tidigare beskriver Widding som en av de mest aktiva i denna grupp, då framställer man faktiskt Widding för tittarna som klimatförnekare hur mycket än SVT nu utifrån bristande språkkänsla och kontextuell förståelse förnekar det.


”Reportaget inleddes med bilder från sommarens extremväder med stormar, översvämningar och eldsvådor i olika delar av världen.” Eftersom SVT nu i sitt svar upprepar detta utsnitt från programmet utan vidare eftertanke så verifierar man sitt osakliga sätt att angripa ämnet och gör precis det man anklagar ”klimatförnekarna” för. Det föreligger nämligen inget evidensbaserat material som bekräftar att de visade bilderna har någon kausal koppling till klimatförändringar. Det är helt och hållet omdömesbaserade vittnesmål från personer vars intressen eller bakgrund inte klargörs i programmet. Om inte detta är brist på saklighet, att utan evidens koppla samman bilderna med inslagets tema, då äger uppenbarligen inte detta begrepp någon innebörd för SVT.


”Därefter sa reportern att en liten men högljudd grupp anser att IPCC:s rapport är manipulerad i syfte att lura allmänheten.” Här anger inte reportern vilken IPCC-rapport som avses. Med all sannolikhet SPM eftersom AR6 inte var färdig när programmet spelades in. Reportern anger inte vilka som ställer samman denna ”Summary for Policymakers”. Låt oss i sammanhanget citera två forskare som uttalar sig ur ett vetenskapligt perspektiv om denna SPM som SVT:s reporter utgår ifrån:

Dr. Andrew Lacis, klimatolog vid NASA : “There is no scientific merit to be found in the Executive Summary. The presentation sounds like something put together by Greenpeace activists and their legal department.”

Dr. Philip Lloyd, “co-coordinating lead author” för IPCC: “I am doing a detailed assessment of the UN IPCC reports and the Summaries for Policy Makers (SPM), identifying the way in which the Summaries have distorted the science. I have found examples of a Summary saying precisely the opposite of what the scientists said.”

Det finns således forskare som levererar vetenskapligt underlag till IPCC som ifrågasätter sakligheten i det SVT:s reporter anger som ”etablerad vetenskap”. Inte ens här klarar reportern av att uppmärksamma tittarna på det mest essentiella - den vetenskapliga oenighet som råder om hur materialet i IPCC:s olika rapporter ska tolkas. Därutöver klumpar reportern återigen ihop alla kritiker och benämner dem som en ”liten men högljudd grupp […] i syfte att lura allmänheten”. Reportern påstår sig alltså också veta vad gruppens syfte är - att lura allmänheten! Kan det betecknas som saklig information? Inte ens i SVT:s svar till Granskningsnämnden inser SVT reporterns missgrepp. Ej heller att man i sin påannonsering av programmet (se ovan) utmålat Elsa Widding som ”en av de mest aktiva” i denna grupp av ”högljudda” i ”syfte att lura allmänheten”. Är det verkligen sakligt enligt SVT att utmåla Widdings intentioner som att lura allmänheten? Tendentiöst är nog det korrekta begreppet för reporterns tilltag.


”Det talades om den högerpopulistiska digitala kanalen Swebbtv där ingenjören Lars Bern medverkade som klimatexpert. Det sas att Swebbtv stängts ner från Youtube på grund av hatretorik.” Här gestaltar reportern närmast skamlöst sitt manipulativa framställningssätt. 1. Först en famös generalisering där alla klimatskeptiker hamnar i samma kategori med ambitionen att lura allmänheten. 2. Glider obemärkt över till högerpopulism. 3. Anger inte Berns korrekta titel: tekn. dr utan rätt och slätt det något nedlåtande ”ingenjören” medan den rätta sidan får sina titlar uttalade korrekt. Även Elsa Widding tituleras enbart som ”ingenjören” 4. Ett försåtligt tillägg av reportern om hatretorik som inte hade något med Berns uttalande om IPCC att göra. 5. Om det inte hade varit så att andra i programmet, som stod på reporterns sida, titulerats korrekt så hade man kunnat förmoda ett misstag av reportern när det gäller Berns och Widdings titlar. Men klarare än så här går det väl inte att anta annat än att tituleringen var en medveten och direkt manipulativ handling från reporterns sida. Elsa Widding har en mycket lång karriär inom energibranschen och uttalar sig ofta som expert inom energiområdet, men inget om detta fick tittarna reda på. Varför?


PÅ DETTA SVARAR SVT

• ”SVT anför: I inslaget omnämns de aktuella personerna Bern och Widding som ingenjörer och detta är i linje med SVT:s rutiner för hur yrken och titlar anges. I exempelvis en namnskylt finns det inte utrymme att räkna upp meriter om de inte har direkt bäring på innehållet. SVT anser att det är sakligt korrekt att använda benämningen ingenjör (någon med teknisk utbildning). Personerna uttalar sig inte i egenskap av före detta företagsledare etc.” Att Bern varit forskare med titeln tekn. dr men också företagsledare är i högsta grad relevant för det han uttalar sig om på samma sätt som Hultman som forskare tituleras docent (båda således med legitimerad forskarerfarenhet, men bara en av dem får korrekt titel). Att bli titulerad ”ingenjören” när man är teknisk doktor kan inte annat än betraktas som medvetet nedlåtande. Att Widding arbetat som expert i Regeringskansliet och är civilingenjör är i högsta grad relevant för det hon uttalar sig om. När så SVT (sakligt?) anför utrymmesskäl på namnskyltar när det gäller akademiska meriter blir det direkt komiskt. Låt oss därför upplysa SVT att både tekn. dr och civ ing tar mindre plats än enbart ingenjör! SVT:s svar speglar på ett avslöjande sätt det aktuella programmets brist på saklighet och opartiskhet. Att dessutom i svaret till Granskningsnämnden ange att ingenjör är ”någon med teknisk utbildning” visar också brist på allmänbildning. Nog är det en viss skillnad att vara civilingenjör i ämnet ”Väg och vattenbyggnad” relativt ”Industriell ekonomi” eller i ”Teknisk fysik” relativt ”Vattensystem och miljö” eller varför inte i ”Kommunikation, transport och samhälle” relativt ”Klimatfysik och hållbar produktion”. I detta svar från SVT blottläggs något så banalt som bristen på förståelse för vad olika utbildningar har för relevans i frågan som avhandlades om ”klimatskeptiker/klimatförnekare”. SVT:s svar är pinsamt!


• ”Därefter sa reportern att klimatskeptiker använde olika sätt att sprida desinformation, bland annat genom att feltolka rapporter och hänvisa till underkända vetenskapliga rapporter eller vanliga blogginlägg. Ett klipp visades där ingenjören Elsa Widding kritiserade IPCC:s formuleringar om att det rådde en kris eller katastrof.” Kanske ska vi först upplysa reportern och SVT att IPCC inte bedriver någon egen forskning. Även att I:et i IPCC står för Intergovernmental och inte International som det uttalats av andra inom SVT. I:et indikerar således vad det handlar om! Reportern placerar här Elsa Widding i en kontext som beskrivs med ord som: sprida desinformation, feltolka rapporter, hänvisa till underkända rapporter eller vanliga blogginlägg. Och det hela handlar om att Widding i den här exemplifieringen kritiserat en formulering från IPCC om ”kris och katastrof”. När Sveriges främste klimatforskare professor Lennart Bengtsson som själv suttit i IPCC:s vetenskapliga råd säger samma sak och dessutom på en blogg. Hur ska vi då tolka det enligt reportern? Om inte reporterns generaliserande och bristande kunskap är ett klart brott mot saklighet då lär det inte vara mycket som hamnar under denna klassificering i SVT:s uppfattning.


• ”Reportern berättade att SVT ofta får uppmaningar från klimatskeptiker att tala med Elsa Widding som sprider sitt budskap bland annat via en egen hemsida och en kanal på Youtube. Reportern sa att SVT gått genom en rad av de påståenden som görs i hennes kanal och bett henne förklara dessa. Hennes svar visade att hon inte accepterade den etablerade klimatforskningen (vår understr.).” ”Sprider” även SVT sitt budskap eller förmedlar SVT ett budskap eller ”överför man ett budskap? Men Widding ”sprider”! På vilka svar det var som SVT kunde dra denna slutsats om att Widding inte accepterade ”etablerad klimatforskning”, det nämndes inte. I verkligheten anger Widding AR6 (det stora vetenskapliga arbetet) som referens när hon besvarar frågorna från SVT och Erika Bjerström. Ett exempel angavs däremot av reportern och det var en felsägning av Widding i ett av sina över 40 olika inlägg på YouTube som hon sedermera korrigerade, dvs. tog bort den mening som förorsakat stor uppståndelse på SVT. Men det kanske riktigt allvarliga med reporterns tendentiösa rapportering är att begreppet ”den etablerade klimatforskningen” (notera bestämd form) aldrig förklaras. Kanske ska reportern upplysas om hur vetenskap fungerar för att komma fram till sina resultat. Spänsten i all forskning och vetenskap är att det föreligger motsättningar som löses upp i synteser som sedan blir föremål för ny granskning. Klimatvetenskapen är inte undantagen, inte minst för att den i sin tur bygger på en rad grundvetenskaper med en rad olika teser och antiteser som i sin tur tolkas av klimatforskare som i sin tur tolkas av andra och tjänstemän inom IPCC som sedan tolkar detta i sammanfattningar. Reportern borde seriöst upplyst om att det hon betraktar som ”den etablerade klimatforskningen” i bestämd form är för SVT lika med sammanfattningsrapporten SPM och som vi såg ovan kritiseras av två forskare som själva varit med och levererat det vetenskapliga underlaget. Reportern använder genomgående den här typen av svepande uttalanden som absolut inte har med seriös nyhetsrapportering att göra. Det kan kanske vara på sin plats i just denna sak att referera några rader ur nobelpristagarens Andre Geims tal under banketten:

”Human progress has always been driven by a sense of adventure and unconventional thinking. But amidst calls for “bread and circuses”, these virtues are often forgotten for the sake of cautiousness and political correctness that now rule the world. And we sink deeper and deeper from democracy into a state of mediocrity and even idiocracy. If you need an example, look no further than at research funding by the European Commission.”


PÅ DETTA SVARAR SVT

”På programledarens fråga om det inte är naturligt att och bra att ifrågasätta vetenskap och prova olika argument svarade Hultman att det var så vetenskapen gjorde hela tiden genom till exempel peer review processer hos IPCC och i annan klimatforskning. Han menade att det klimatskeptikerna ägnade sig åt istället var att upprepa och så tvivel och detta var något som de gjort länge. ” Notera reporterns retoriska fråga om det inte är bra att ifrågasätta vetenskap... Men vad som är ”den etablerade vetenskapen” besvaras inte. Dessutom påstår Hultman felaktigt att det hela tiden sker ”peer review-processer hos IPCC”. Reportern borde här ha korrigerat påståendet för att inte vilseleda tittarna. IPCC genomför inte några peer review då de inte bedriver någon forskning utan kräver att artiklar som ska passera IPCC ska ha genomgått en peer review-process. Men det i sig garanterar inte att det utgör ”den etablerade forskningen” bara att en kollegial granskning har skett av andra experter inom ämnesområdet. Alltså en kvalitetsgranskning av ämnet som sådant. Det är ett allmänt känt faktum och mycket välartikulerat i forskarvärlden att peer review har allvarliga brister. Trots detta låter SVT:s reporter Hultmans ord stå oemotsagda vilket återigen illustrerar bristen på saklighet och opartiskhet. Allvarligt också att i så viktiga frågor bara låta en sida av forskningen komma till tals. Det finns internationellt ledande kritiska klimatforskare och professorer inom vetenskapsteori i Sverige som inte delar Hultmans uppfattning. Här framträder således även SVT:s bristande syn på likabehandling.


• ”Det sas att Elsa Widding flera gånger erbjudits att medverka i reportaget men att hon tackat nej med hänvisning till att hon ’blivit starkt avrådd från att låta sig intervjuas av SVT’.” När reportern inte anger skälen till att Widding blivit avrådd så blir även detta ett försåtligt sätt att misstänkliggöra henne. Widding har förklarat att hon gärna ställer upp i direktsändning men det har hon nekats. SVT ville förbehålla sig rätten att klippa i intervjun vilket också var skälet till att hon blivit avrådd att delta. Widding önskade inte hamna i den situation som professor Anna Wåhlin som av SVT fick 10 sekunder bortklippta från ett reportage om tre minuter (TV4 sände reportaget oklippt). Dessa 10 sekunder handlade om att denna internationellt erkända oceanograf svarade på reporterns fråga om hon var orolig för klimatförändringarna och svarade ”inte alls, jag tror vi går mot kallare tider”. Svaret i detta reportage passade uppenbarligen inte SVT varför dessa 10 sekunder klipptes bort i ett reportage med i övrigt en rad redundant information. Tydligare kan väl inte skälet till Widdings krav om medverkan i direktsändning exemplifieras. Men skälet angavs inte. Inte heller att Widding gärna hade deltagit i direktsändning.

PÅ DETTA SVARAR SVT

• ” SVT anför: Som framgår av de sms och mejlkonversationer som bifogats Elsa Widdings anmälan så fördes en dialog om att medverka men Widding valde slutligen att tacka nej till den planerade intervjun då den inte skulle vara direktsänd. Istället besvarade Widding ett antal frågor mejl ledes. Det framgår av sms till reportern att hon blivit just starkt avrådd från att ställa upp i intervju med SVT.” Saklighet handlar inte om hur SVT internt kommunicerat med Elsa Widding. Det är hur Widding framställs relativt detta inför tv-tittarna. Och här nämns inte skälet till att hon inte ville medverka. Endast att hon blivit avrådd vilket i undertexten till detta ligger något som tittarna utan större mental ansträngning kan uppfatta som lite suspekt. Avrådd av vem eller vilka? Vore det inte i saklighetens namn mer korrekt att ange skälet? Att det för Widding bara gällde direktsändning då hon inte ville riskera att klippas ner på SVT:s premisser som exempelvis professor Anna Wåhlin. Men just en sådan förklaring från Widding bär för tittarna en helt annan undertext än den av SVT valda. En undertext som skulle kunna uppfattas som något negativt mot SVT varför den av SVT valda, att utelämna motivet, skulle falla negativt på Widding. Detta är konnotationsmässigt uppenbart!


• ”Granskningsnämnden har tidigare prövat SVT:s bevakning i inslag och program om klimatförändring och konstaterat att IPCC:s slutsats, att det pågår en global uppvärmning som med stor sannolikhet är orsakad av människans utsläpp av växthusgaser, har ett mycket brett stöd bland såväl klimatforskare som ledande politiker. Att SVT sänder program och inslag som utgår från denna grundsyn har enligt nämnden inte i sig ansetts strida mot kravet på opartiskhet.” Detta är ett mycket anmärkningsvärt sätt av SVT att föregripa skuldfrågan i en granskning! Det är en central princip i alla sammanhang att media inte uttalar sig om någon skuldfråga innan den är avgjord utan förhåller sig saklig och opartisk. Elsa Widding påstår varken att global uppvärmning inte pågår eller att människans utsläpp av växthusgaser inte har något med detta att göra. Däremot visar hon att det finns andra vetenskapliga hypoteser enligt vilka diverse naturliga processer som inte tagits med i IPCCs bedömningar ger ett avsevärt bidrag till uppvärmningen – vilket skulle innebära att koldioxidens inverkan blir mindre.

Inte ens här klarar SVT att förhålla sig saklig och opartisk utan indikerar för Granskningsnämnden hur den bör agera även i detta fall. Ytterst beklagansvärt!


• ” Flera anmälare tar upp den graf som omtalas som exempel på desinformation. SVT anför att Aktuellt ville visa exempel på hur grafer används felaktigt. I det aktuella inslaget åskådliggjordes detta med att visa en av de mer frekvent förekommande graferna i dessa sammanhang, nämligen en rekonstruktion av temperaturen på Grönland cirka 10 000 år tillbaka. Den har gjorts via analyser av prover från en isborrskärna kallad GISP2. GISP2-mätserien sträcker sig fram till år 1855 och är från en enda provpunkt på Grönlands inland. Den säger alltså inget om en global temperatur och visar heller inte den uppvärmning som skett under 1900-talet.” Det faktum att andra skeptiker missbrukat grafen är ingen ursäkt för att påstå att Elsa Widding gjort det. Bjerström säger själv att grafen är OK, men slutar 1855 och visar en annan graf från år noll till nutid och vill med den lögnaktigt påstå att det inte varit varmare förr.

Elsa säger i den presentation som Erika refererar till att det funnits flera värmeperioder under vår interglacial och att dom succesivt blivit svalare. Hon visar en nedåtgående trend för värmetopparnas höjd. Inte mer än så. Bjerström visar i aktuellt inslaget en kurva för år noll till nutid och påstår med den som stöd att det inte varit varmare förr. Om man ritar in Bjerströms kurva i GISP2 så att temperaturerna från år noll till år 1800 sammanfaller så bra som möjligt så ser man att år 150 före Kristus var rätt varmt och att den varmaste perioden ligger klart över temperaturen i nutid i Bjerströms kurva. Här har Bjerströms agerande varit bedrägligt. Det material hon använder för att styrka sitt påstående att det aldrig har varit varmare förr visar faktiskt motsatsen. Det har varit varmare förr. På Grönland. Syftet med att påstå att Elsa använt GISP2 för att visa att det varit varmare förr fastän hon inte gjort det var uppenbarligen att misskreditera henne. Bjerström har rimligen sett andra klimatskeptiker använda kurvan felaktigt så som hon trott Elsa gjort. Hon har då kritiserat Elsa för andras fel i syfte att misskreditera Elsa. Bjerström har då använt samma felaktiga metod hon generellt anklagar skeptiker för. Välja tidsintervall i mätserier för att styrka sina teser.

Att det här med GISP2 uppenbarligen är avsett att misskreditera Elsa och att det är en falsk argumentation som Bjerström inte rimligen kan vara omedveten om är tydligt. Hon säger själv att GISP2 är korrekt, men att den slutar långt före vår tid och visar sedan en kurva som gäller fram till vår tid. I svaret från SVT hänvisas till https://www.carbonbrief.org/factcheck-what-greenland-ice-cores-say-about-past-and-present-climate-change vilket i och för sig inte är relevant. Saken är ju att Bjerström förtalar Elsa genom falsk tillvitelse. Elsa använder inte GISP2 för att visa att det varit varmare förr.

När man läser på carbonbrief finner man en interaktiv graf som visar +1,4 grader år 2018 och +2,85 år 5950 fKr. Det har alltså varit betydligt varmare förr på Grönland. Figuren Bjerström visade är en inzoomad bild från den bild som ger att det var 1,45 grader varmare år 5950 fKr än år 2018 . Det är svårt att tro att Bjerström inte läst åtminstone texten ovanför den bild hon visat: ”The figure below shows the ice core and observational temperature data zoomed in on the period from AD1 through to the present day.” Att då inte kolla hela bilden är mycket anmärkningsvärt.

Peter Stilbs, professor emeritus i fysikalisk kemi kommenterar enligt följande:

SVT verkar inte inse vad som finns i grafen - det är glaciärdata, som konsolideras först efter 100+ år - det finns alltså inga nyare data av denna typ att “gömma”. Det är tvärtemot SVT och deras inlånade expertaktivist Maths Nilsson som i rutan påstår att man fritt kan skarva vanliga termometerdata 1850-nutid från där GISP2-setet slutar - och menar att den ca 1.5-gradiga uppgång man då får är den verkliga bilden (och något man “gömt”). Det är ju bara det att det inte alls är samma sak - GISP-temperaturerna ligger under -30C - och termometerdata 1850-nutid har en godtycklig referensnivå - de kan inte skarvas ihop!

Det är precis detsamma man gjorde med Hockeyklubban - man skarvade på precis samma termometerkurva, för att få intryck av en brant uppgång. Det är vetenskapligt sett ren goja - och IPCC gjorde precis samma sak i senaste rapporten - där Hockeyklubban plötsligt återuppväcktes och fick en framträdande plats.

“Obalansen" är modellerad - inte mätt - och även om den vore mätt, så skulle den inte visat annat än att det blivit varmare - inte VARFÖR


• ” AR6 bekräftar också att temperaturen på jorden är högre än på 100 000 år, och att 1,1 grads ökning gett stora effekter, något AR5 inte nämnde.”

Lennart Bengtsson, professor emeritus i dynamisk meterologi kommenterar SVT:s påstående enligt följande:

”Det är inte möjligt att bekräfta detta eftersom det saknas tillförlitliga meteorologiska observationer före ca 1750. Det kan av samma skäl inte uteslutas.”

”Det finns inga tillförlitliga data som kan styrka att 1,1 grads ökning gett stora effekter såsom SVT påstår. Uppvärmningen hittills är av samma storleksordning som de naturliga klimatvariationerna. Att de manuella skadorna av extremt väder ökat beror huvudsakligen på att det i dag finns mer att förstöra. Den enda påtagliga observationen är att jordens bergsglaciärer genomgående minskat samt ett stigande havsvattenstånd. Dessa effekter startade redan i slutet på 1800-talet. Havsvattenståndets stigning har uppgått till ca 3mm/år för de senaste 30 åren utan någon påvisbar acceleration.”


• SVT skriver: ” Bland annat bekräftas att Golfströmmen redan är påverkad”:

Gösta Walin, professor emeritus i oceanografi kommenterar SVT:s påstående enligt följande:

Golfströmmen, dvs inflödet av relativt varmt vatten till Norska Havet och vidare norrut, är beroende av den relativt höga salthalten i Nordatlanten, som i sin tur beror av vattenflöde i atmosfären över Mellanamerika från Atlanten till Stilla havet. De små eller måttliga tillskotten av sötvatten som en eventuell uppvärmning kan ge upphov till rubbar inte detta fundamentala samband.”

Ref https://detgodasamhallet.com/2021/02/27/gastskribent-gosta-walin-ar-golfstrommen-verkligen-hotad-eller-bara-usel-journalistik/


• ” AR6 slår också fast att extremvädret dels ökar i frekvens och blir intensivare”:

Ingemar Nordin, professor emeritus i vetenskapsteori kommenterar SVT:s påstående enligt följande:

”Jag kan inte säga annat än att påståendet är falskt. AR6 säger inte detta, med undantag för att de säger att det är troligt att antalet värmeböljor har ökat globalt.”


”SVT vill betona att det inte funnits någon avsikt att nedvärdera anmälaren eller få denne att framstå som fånig.” Ett högst trovärdigt påstående när man inte är medveten om sina egna presuppositioner.


SVT kan heller inte finna att Widding framställs som klandervärd i inslaget eller att ordet ingenjör skulle vara kränkande och nedsättande. Även detta påstående från SVT är fullt förståeligt när man står utan kontakt med egna presuppositioner. Om man ser sig själv som sakligheten och opartiskheten per se, då blir lätt all form av kritik dess motsats.


Avslutningsvis kan det således konstateras att SVT inte ens i dessa sina svar visar att man förstår den fulla innebörden av opartiskhet, saklighet och likabehandling. Åtminstone inte i det aktuella fallet som nu ligger för granskning.


Vänliga hälsningar

Elsa Widdingkommentarer på SVTs yttrande i ärende 21-03535
.pdf
Download PDF • 343KB
3 232 visningar5 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

För att få den breda allmänheten, journalister och politiker att förstå den form av socialt konstruerad verklighet som klimatdebatten ger uttryck för har professor Ingeman Arbnor och jag tillsammans f

Dnr MO 21429 ANMÄLAN MOT SVT Elsa Widding riktade i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) kritik mot ett inslag i Aktuellt som sändes den 14 september 2021. Inslaget hade rubriken SVT har

BESLUT 2022-03-28 Dnr: 21/03535 SAKEN Aktuellt, SVT2, 2021-09-14, inslag om klimatskeptiker; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Det strider inte mot kraven på opartiskhet och s