top of page
Sök

Anmälan av inslag om "klimatförnekare" i SVT Aktuellt den 14 september till Granskningsnämnden

Undertecknad Elsa Widding får härmed anmäla rubricerade inslag (nedan benämnt ”Inslaget”) till Granskningsnämnden.


Grunden för anmälan är att inslaget bryter mot kraven på saklighet och opartiskhet i SVTs sändningstillstånd.


Dessutom är innehållet i Inslaget av förtalskaraktär mot mig personligen. Jag gör en separat anmälan om detta till Medieombudsmannen.


Bifogade Appendix med bilagor innehåller detaljerade uppgifter, kommentarer och dokumentation på vilket kritiken mot Inslaget är baserad.


1. Om min professionella bakgrund och mitt engagemang i klimatfrågan

Jag är civilingenjör från Chalmers och har ägnat hela mitt yrkesverksamma liv åt energifrågor.


Jag har innehaft ledande befattningar på bl.a Statkraft i Norge, Fortum i Finland och Vattenfall i Sverige samt på Regeringskansliet med ansvar för bland annat Vattenfall. Sedan 2014 driver jag ett eget företag med uppdrag som interim chef och rådgivare i energibranschen. Längre uppdrag och befattningar framgår av bilaga 11 till Appendix.


Jag har sedan länge följt den vetenskapliga utvecklingen och debatten inom klimatområdet och har upplevt att debatten successivt blev alltmer begränsad – vissa uppfattningar och påståenden får inte ifrågasättas. Mitt intresse för den vetenskapliga kontroversen väcktes på allvar när jag insåg hur farligt det var för karriären att vetenskapligt ifrågasätta den ”politiska sanningen” att världen befinner sig i en klimatkris. Om detta samhälleliga fenomen skriver jag i min bok ”Klimatkarusellen, vilka frågor kan besvaras”.


Sedan 2019 driver jag en blogg om klimatet (klimatkarusellen.se) och sedan 2020 har jag en kanal på Youtube där jag går igenom olika aspekter avseende klimatets utveckling.


Jag har ägnat mycket tid och energi åt att uttolka och dra rimliga slutsatser av IPCCs vetenskapliga rapporter. Till min hjälp har jag haft sakkunniga professorer inom molekylfysik, dynamisk meterologi, oceanografi, biokemi, fysikalisk kemi, biologi, astrofysik, vetenskapsteori mm.


Det övergripande syftet med mitt engagemang är att försöka bidra tlll en opartisk och saklig debatt baserad på data och faktiska observationer i IPCCs vetenskapliga underlag. Jag baseras i allt väsentligt mitt arbete på IPCCs vetenskapliga rapporter.


2. Innebörden av orden ”klimatskeptiker” och “klimatförnekare”.

Visst är det sant att det finns debattörer som anser att IPCC fått det mesta om bakfoten (se betydelseangivningen i Appendix av dessa grupper) men jag är definitivt inte en av dem. I programmet utpekas jag däremot som en av dem som gör sig skyldig till att sprida ovetenskap och falska uttalanden om IPCC.

Se bifogade Appendix: punkt 2


3. SVTs kontakter med mig inför Inslaget

Erika Bjerström påstår i programmet att jag tillfrågats att vara med i inslaget men tackat nej. Detta är fel. Jag framförde önskemål om att vara med i direktsändning men fick svaret att detta inte var möjligt. En närmare redogörelse för mina kontakter med SvT inför Inslaget ges i Appendix.

Se bifogade Appendix: punkt 4


4. Budskap i Inslaget

SVTs budskap i Inslaget kan sammanfattas enligt nedanstående citat under denna punkt. Mina kommentarer återfinns i direkt anslutning till varje citat.


4.1 ”SVT har granskat metoderna som används av ’klimatskeptiker’.”


Kommentar:

- Det anges inte att granskningen i inslaget och dess resultat endast skulle avse vissa s.k. Skeptiker. Effekten blir att de påståenden som görs i inslaget uppfattas som att de är generellt sett korrekta för hela den av SVT denoterade gruppen. Se Appendix, punkten 2 där en genomgång av den extensiva – kunskapsbaserade – variation som råder bland debattörer som SVT i inslaget valt att osakligt inordna under en och samma kategori (grupp), benämnd ”Klimatskeptiker”

- Såvitt framgår av Inslaget, har SVTs granskning i huvudsak utgjorts av en granskning av mig (Widding) och min Youtube kanal. Jag framställs som en ”klimatskeptiker” som är representativ för gruppen såsom den beskrivs i inslaget.


4.2 ”De [’Skeptikerna’] använder underkända artiklar och feltolkar statistik; allt för att så tvivel kring klimatforskarnas varningar.


Metoderna som klimatskeptikerna använder för att sprida desinformation är bl.a att feltolka rapporter genom att välja ut egna årtal ur mätserier, hänvisa till underkända rapporter eller till och med vanliga blogginlägg.”

Kommentar:

- Den allmänna bild som såväl uttrykligen som i undertext förmedlas är att ”Skeptikerna” på ett medvetet och ohederligt sätt försöker så tvivel kring det ”Alarmistiska Budskapet” (se innebördsbestämning i Appendix, punkt 2) genom att sprida ”desinformation”. Någon uppgift om vad SVT stöder sina påstående på, anges inte i programmet.

- Det finns ingenting i programmet som ger uttryck för att det skulle kunna existera en annan bild av ”Skeptikernas” metoder, avsikter och hederlighet än den som förmedlas i inslaget. Det strider mot kravet på mångfald i vetenskapliga utgångspunkter.

- De som valts ut att intervjuas framstår samtliga som att de instämmer i inslagets påståenden. Ingen person med en annan uppfattning eller med avvikande sakuppgifter kommer till tals. Ej heller tillåtits att medverka i direktsändning.

- Särskilt mot bakgrund av SVTs krav på saklighet och opartiskhet blir tittarens intryck att de påståenden som görs är generellt giltiga för gruppen ”klimatförnekare”/ ”– skeptiker” så som de framställs/gestaltas i inslaget.


4.3 IPCC’s rapport slår fast att jordens klimat nu förändras med stor hastighet som saknar motstycke tusentals år tillbaka.”


Kommentar:

- Det finns inget stöd för påståendet att ”jordens klimat nu förändras med stor hastighet som saknar motstycke tusentals år tillbaka”. Se Appendix, punkt 8 exempel 1

- Inom klimatforskningen gäller generellt att förändringar som avser kortare perioder (30-50 år) inte är att betrakta som klimatförändring.

- Påståendet är falskt för att använda SVTs eget språkbruk.


4.4Men en liten, men högljudd grupp försöker hävda att IPCC:s forskning är manipulerad, i syfte att lura allmänheten".

- Påståendet är felaktigt och direkt vilseledande eftersom det i sitt sammanhang uppfattas som en generell beskrivning av alla som SVT osakligt inordnar under sin denotation ”Skeptiker”. Se Appendix, punkt 2.

- I klimatdebatten förekommer tyvärr inlägg från debattörer som varken är välgrundade eller seriösa. Att inlägg från de av SVT utpekade s.k. ”Skeptikerna” generellt skulle vara sämre i detta hänseende är fel. Se Appendix, punkt 2

- I Inslaget är det inte en liten, men högljudd grupp - utan en skattefinansierad public service kanal - som framför ogrundade påståenden om att allmänheten luras. Se Appendix, punkt 8 exempel 5


4.5 ”Hon [Elsa Widding] är en ingenjör som i egna kanalen Klimatkarusellen sprider sitt budskap. SVT har gått igenom hennes påståenden på Youtube och valt en rad exempel som vi bett henne förklara. Hennes svar visar att hon inte accepterar den etablerade klimatforskningen. Ett av hennes påståenden […] Det här är falskt.”


Kommentar: Se Appendix punkt 7 och punkt 6, exempel 2

- Som framgår av Appendix och nedan, är redovisningen i Inslaget av kontakterna mellan mig och SVT grovt vilseledande. Se Appendix punkt 4

- Efter genomgång av min Youtube kanal, skickade SVT ett antal frågor som de bad mig besvara. Mina svar med förklaringar baseras i huvudsak på fakta från FN:s senaste forskningsrapport, AR6. Se Appendix bilaga 1

- Vid tidpunkten för Inslaget, hade jag publicerat totalt 46 avsnitt på vardera 25­–30 min på min Youtube kanal. Mitt syfte med avsnitten på Youtube har varit att vidga perspektiven och förmedla kunskap om klimatet på ett lättfattligt men vetenskapsbaserat sätt med hjälp av data från IPCCs rapport AR6.

- Bortsett från ett undantag, som jag ingående kommenterar i Appendix punkt 6 exempel 1, har SVT uppenbarligen inte funnit något som varit fel i de påståenden jag ombetts förklara. Någon uppgift om detta sakförhållande lämnas dock inte i Inslaget. I stället redovisas endast ett felaktigt uttalande av närmast obetydligt karaktär för ärendet (Appendix punkt 6) som jag gjort i ett av mina inslag beträffande förekomsten av vissa senare studier av Tyndalls experiment. Rapporteringen i inslaget fokuserar helt på detta ringa misstag, men nämner ingenting om att man uppenbarligen inte hittat något annat som varit fel. Trots detta påstår man osakligt och oärligt i inslaget att: ”SVT har gått igenom hennes påståenden på Youtube och valt en rad exempel som vi bett henne förklara. Hennes svar visar att hon inte accepterar den etablerade klimatforskningen.”

- Erika Bjerström verkar inte förstå skillnaden mellan uppvärmning och avkylning när hon i sin ambition att göra en stor sak av mitt marginella fel i avsnitt 40 säger följande: ”Det sker hela tiden forskning om koldioxiden i atmosfären. Senast i år, då NASA gjorde en stor satellitmätning som uppmätte en ökad växthuseffekt från koldioxid i atmosfären.

- Erika Bjerströms påstående är fel! NASA uppmätte en betydande avkylning i stratosfären, inte som Erika vill påskina för tittarna - en ökad uppvärmning vid jordytan. Se appendix punkt 6, exempel 1 för mer information om implikationerna av denna avkylning.

- Andra medverkande i programmet presenteras med information om befattning och erfarenhet. Jag presenteras endast som ”en ingenjör” trots att min korrekta akademiska utbildning är som civilingenjör. Se Appendix punkt punkt 7.

- Erika Bjerström använder vid flera tillfällen väl valda nedsättande enskilda ord om mig i inslaget, exempelvis: ”hon sprider sitt budskap på sin...” När det gäller förtal och förolämpning använder sig Åklagarmyndigheten av just det ordet, att ”sprida” då det konnoterar något negativt.


4.6 ”Trots att Elsa Widding vid upprepade tillfällen erbjudits att medverka i det här inslaget har hon tackat nej”


Kommentar:

- Jag redovisar utförlig fakta i saken, se Appendix, punkt 4.

- Påståendet är felaktigt och framstår som medveten lögn, vilket påtagligt förstärker den negativa bild som ges av mig och min verksamhet i Inslaget.


5. Sammanfattning


SVT har sammanfattningsvis gjort sig skyldigt till följande brott mot kravet på saklighet och opartiskhet.


Brott mot kravet på saklighet


5.1 SVT framfört felaktiga anklagelser om ohederliga metoder mot den grupp människor som är kritiska till det politiserade och alarmistiska budskapet i klimatdebatten; detta utan att ens redovisa vad anklagelserna grundar sig på. Och detta trots att två av huvudförfattarna till IPCC:s senaste rapport i en DN-artikel nyligen själva gick ut och varnade för att just en sådan alarmistisk debatt inte har stöd i vetenskapen.


5.2 De anklagade ”Skeptikerna” ges inget utrymme att försvara sig.


5.3 I min Youtubekanal presenterar jag en mängd fakta som stöd för min uppfattning. Inget av detta redovisas i Inslaget trots att vissa delar granskats av SVT.


5.4 Genom att endast inkludera viss information i Inslaget, ges en vinklad och vilseledande bild av det ämne som behandlas. Det pågår en debatt inte bara mellan ”skeptiker” och ”alarmister” (se Appendix punkt 2) utan även inom det vetenskapliga samfundet avseende klimatets framtida utveckling. SVT brister i sin skyldighet att på ett sakligt sätt redovisa olika sidors uppfattning och argument samt vad de åberopar för fakta. SVT tar i inslaget aktivt och ensidigt ställning i debatten. De fakta och argument som åberopas av dem som SVT tendentiöst samlat under den gemensamma beteckningen ”skeptikerna” redovisas inte alls.


5.5 Påståendet att: IPCC’s rapport slår fast att jordens klimat nu förändras med stor hastighet som saknar motstycke tusentals år tillbaka saknar varje form av vetenskapligt stöd.


5.6 Hela upplägget av Inslaget framstår som en medveten handling för att misskreditera gruppen, de s.k ”klimatskeptikerna” i allmänhet och mig i synnerhet.


5.7 Uppgiften om att jag tackat nej till att medverka i Inslaget, trots att jag vid upprepade tillfällen skulle ha erbjudits detta, är direkt lögnaktig.


Brott mot kravet på opartiskhet


5.8 Den framtida utvecklingen av klimatet är en omdebatterad fråga med stor politisk betydelse. Istället för en saklig och opartisk redovisning, tar SVT i Inslaget aktivt och ensidigt ställning i debatten. Inte några av de vetenskapliga fakta från IPCCs vetenskaplika rapport AR6 som jag redovisar på min blogg och som utgör skäl att ifrågasätta den alarmistiska uppfattningen, redovisas. Se Appendix punkt 8, exempel 5.


5.9 Inslaget framstår i sin helhet som ett ohederligt och partiskt angrepp på de som inte delar SvTs egen inställning i debatten. Att Inslaget sänts i en public servicekanal i en demokrati förvånar.

Särskilt mot bakgrund av (i) den allvarliga karaktären av de anklagelser som framförs, (ii) den stora spridning och det stora genomslag dessa får genom att de framförs i en public service kanal, (iii) de negativa konsekvenser som anklagelserna får för de som anklagas samt (iv) att det rör sig om en fråga som har stor allmän betydelse, måste brotten anses som allvarliga.Stockholm som ovan


…………………………………

Civilingenjör Elsa Widding

6 326 visningar22 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Det är fult att förtala andra ledamöter via egen okunskap och dessutom allvarligt när detta sker genom ovetenskapliga utsagor. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/ku-anmalan/granskning

Kristofer Ahlström på DN, Emma Frans på SVD och Jessica Wennberg på Västerbottens-Kuriren ondgör sig alla över min oro för att ungdomar, framförallt yngre män, ska vaccineras mot Covid 19 i onödan. Ja

bottom of page