Elsa Widding

"Den som har bra på fötterna laddar inte sina barn med klimatångest!"

 

Mina klimatböcker

Klimatkarusellen - vilka frågor kan besvaras?

av Elsa Widding

Helt utan stöd av vetenskapen sprids uppfattningen att vetenskapen nu för första gången har kvantitativ förståelse av alla relevanta faktorer som styr klimatet. Klimatpanelen IPCC påstås kunna producera inte bara scenarier, utan också förutsägelser om framtida klimat. Förutsägelser som bygger på uppställda klimatmodeller som varken kunnat förklara uppvärmningen under 30-talet, avkylningen 1940-1975 eller pausen i uppvärmning mellan det kraftiga El Niño-året 1997 och det lika kraftiga El Niño-året 2016. Klimatmodellerna ger oss inget svar och korrelationen mellan fossil koldioxid, temperatur och havsnivåhöjning är svag. Likväl är larmen om klimatförändringarna alarmistiska och vi vilseleds att tro att den globala uppvärmningen är en livsavgörande fråga som hotar utplåna mänskligheten och förstöra vår planet.

Mitt syfte med denna bok är inte att söka påtvinga läsaren en uppfattning eller få läsaren att ta aktiv ställning mot klimatlarmen. Det är inget fel att komma till olika slutsatser på ofullständig och osäker information. Jag vill däremot utmana läsaren med mina frågor och i möjligaste mån mana fram en debatt där klimatfrågan nyanseras till mer än ett katastrofscenarie, ”tipping points” och mål om att hålla uppvärmningen vid en viss nivå. Mer än allt vill jag bidra till att stoppa skrämselpropagandan och den kraftfulla och ovetenskapliga indoktrinering av våra unga som pågår idag.

Läs det inledande kapitlet, syftet med boken och innehållsförteckningen här!

Borde man oroa sig för Klimathotet?

av Staffan Mörner

Oroar du dig för klimathotet? Kanske dina vänner, din familj eller dina barn gör det?

I den här boken presenteras fakta om klimatet som varken media, politiker eller miljöorganisationer informerar om, men som du och dina närmaste borde känna till om ni verkligen vill ta klimathotet på allvar.

Oron för klimathotet bygger på tre grundläggande påståenden:

1) Global uppvärmning leder till katastrofala klimatförändringar som visar sig i form av exempelvis smältande isar, stigande havsnivå, fler och kraftigare oväder, mer torka och översvämningar och försurning av haven.

2) 97% av alla klimatforskare är överens om att vi står inför ett allvarligt klimathot i form av global uppvärmning orsakad av människans ökade utsläpp av växthusgaser.

3) Den globala uppvärmningen kan inte förklaras naturligt, och kan därför med stor säkerhet antas bero på människan.

Dessa påståenden anses odiskutabla, och skeptiker betraktas närmast automatiskt som antivetenskapliga, okunniga, känslostyrda, ointelligenta, vilseledda, egoistiska, kurrupta eller rent av illasinnade. De kallas nedsättande för "klimatförnekare", och får sällan eller aldrig komma till tals på ett rättvisande sätt.

Därför är det många som inte känner till de skeptiska argumenten. Men med tanke på den ångest, de stora kostnader och viktiga politiska beslut som klimathotet föranleder är det oerhört viktigt att inte bara följa med strömmen, utan att lyssna noga, ta reda på fakta och tänka själv:

1) Pågår det oroande klimatförändringar?

2) Vad är så gott som alla klimatforskare överens om?

3) I vilken utsträckning kan den globala uppvärmningen förklaras naturligt?

Falskt alarm - klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt

av Gösta Pettersson

Klimatfrågan diskuteras i ett allt högre tonläge. I boken "FALSKT ALARM - klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt" går Gösta Pettersson, professor emeritus i biokemi, metodiskt igenom flera av de delfrågor som diskuteras och förser läsaren med information om både hur han själv och andra ser på dessa. Avsikten är att läsaren skall få hjälp i sökandet efter sanning i en hetsig och inte alltid balanserad debatt.

De senaste åren har massmedia så gott som dagligen matat oss med det alarmerande budskapet att det pågår en global klimatförändring som kan få katastrofala effekter. Vi har fått höra att en överväldigande majoritet av världens klimatforskare är överens om vad denna klimatförändring orsakas av och kommer att leda till: Jorden värms upp på grund av våra utsläpp av växthusgaser i allmänhet och koldioxid i synnerhet. Om vi inte drastiskt minskar utsläppen av koldioxid kommer världen framgent att drabbas av naturkatastrofer av allehanda slag.

 

Men det har också framgått att hypotesen om en katastrofal människoframkallad global uppvärmning rönt stark kritik på vetenskapliga grunder. Skeptiska invändningar har inte bara förts fram bland klimatologerna själva, utan även av geologer, kemister, fysiker, astronomer, statistiker och matematiker.

 

Göstas intresse för denna vetenskapliga kontrovers väcktes på allvar när han insåg att framförd kritik var berättigad beträffande problemområden som han själv specialiserat sig på som forskare. Då beslöt han sig för att bilda sig en egen uppfattning om klimatfrågan i dess helhet och omsider även för att presentera det i bokform.

 

Huvudsyftet med denna bok är att förse den som vill sätta sig in i klimatfrågan med grundläggande information om de klimatologiska observationer och problem som diskuteras, vari de vetenskapliga kontroverserna består, samt hur Gösta som forskare resonerat i sina försök att ta ställning till kontroverserna.

 

Intentionen har varit att det inte ska krävas mer än vanlig allmänbildning för att hänga med i framställningen. Om du följt klimatdebatten under längre tid, känner du därför troligen redan till mycket av det som sägs i boken.

 

Bokens titel var till en början försedd med ett frågetecken. Det ströks under resans gång med övertygelsen om att det nuvarande vetenskapliga kunskapsläget inte ger någon anledning till oro för att våra utsläpp av växthusgaser håller på att framkalla en katastrofal klimatförändring. Man ska inte skrika "Vargen kommer" så snart man ser ett fyrbent djur. Men framför allt syftar bokens titel på den falskhet med vilken klimatalarmister presenterat sitt budskap för beslutsfattare och folk i allmänhet.

 

Här presenteras flera exempel på vad som måste betraktas som vilseledande alarmistisk klimatinformation, och i många fall som avsiktligt vilseledande i politiskt syfte. Man ska definitivt inte skrika "Vargen kommer" när man inte ser några djur överhuvud taget, utan bara vill avskräcka folk från att vistas utomhus. "Tro dem som söker sanningen, misstro dem som funnit den" skrev novellisten André Gide. Denna bok ger inte så många definitiva svar på de delfrågor som tas upp, men du får veta en hel del om svarsalternativen. Förhoppningen är att det ska hjälpa dig i ditt eget sökande efter sanningen.

 

Om Elsa

Elsa Widding är civilingenjör från Chalmers i Göteborg och har arbetat i energibranschen under 25 år, bland annat för tre av de fyra största energibolagen i Norden. Hon blev känd som Sveriges bråkigaste kvinna efter sin tid på Näringsdepartementet där hon försökte stoppa Nuon-affären, statens största och sämsta affär genom tiderna. Idag arbetar Elsa med att hålla föredrag och skriva böcker.

 

Frågor om beställningar, leveranser

och fakturor:

info@klimatkarusellen.se

Kontakta Elsa:

elsa@klimatkarusellen.se